ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ


แบบยืนคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต
เรียกดูสถานะคำร้องฯ ทต.เวียงพางคำ

แบบขอรับความช่วยเหลือของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต
เรียกดูสถานะคำขอความช่วยเหลือ ทต.เวียงพางคำ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558คลิ๊กที่นี้!!เพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ