ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


"เทศบาลตำบลเวียงพางคำ...ยินดีต้อนรับ"
เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง  ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2562
แบบหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ปี 2563


 

 

Webboard

  Forum กระทู้ รายละเอียดกระทู้ล่าสุด
introกระดานแสดงความคิดเห็นทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
168Apr 22 2021, 10:16 PM
กระทู้ล่าสุด : รู้จัก บิทคอยน์ เวลานี้ดีมากกว่าคำว่า ”ทราบงี้” เ...
โพสต์โดย : อาปา
image@โฟสด้วยภาพ...เก็บภาพข่าวมาเล่า@
ทุกปัญหามีทางออก...ร่วมเป็นเจ้าของเทศบาล โดยการแสดงความคิดเห็น ส่งข้อมูล รูปภาพที่ไม่พึงประสงค์ ให้ข้อเสนอแนะ แจ้งทางออกของปัญหา......ทุกความคิดเห็น ทุกสิ่งทุกอย่าง น้อมรับด้วยความยินดียิ่ง ///ให้สมาชิกโพสกระทู้ และตอบคำถามได้เท่านั้น ///
9Dec 16 2020, 4:19 PM
กระทู้ล่าสุด : อาหาร 5 หมู่
โพสต์โดย : jucklotto
imageสายตรงเทศบาล
สายตรงเทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ชาวเวียงพางคำ และ ผู้ที่สนใจได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของท่าน หรือที่ท่านพบเห็นซึ่งเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ / นามสกุลจริงให้ เทศบาลทราบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการบริการ
21Mar 15 2021, 3:31 PM
กระทู้ล่าสุด : รายชื่อผู้นำชุมชน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
โพสต์โดย : อดิศร จินาวิล
imageสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พบประชาชน
ต้องการเสนอปัญหา ติดตามข้อร้องเรียน ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งเรื่องตรงได้ที่นี้!!
5Oct 05 2012, 7:28 PM
กระทู้ล่าสุด : ติเพื่อก่อ. ก่อเพื่อประโยชน์ชาวบ้าน
โพสต์โดย : ท่านขุน
imageสายตรง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ....
9May 10 2014, 9:16 PM
กระทู้ล่าสุด : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โพสต์โดย : ครูใหม่

        หากมีการตั้งคำถามว่า กษัตริย์ที่นักประวัติศาสตร์ไทย
ยกย่องว่าเป็น "มหาราช" องค์แรกของไทย
คือ พระองค์ใด หลายคนคงนึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บางคนอาจจะนึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
หรือบางคนอาจนึกไปได้ไกลถึงพระเจ้ามังรายมหาราช
เพราะแต่ละพระองค์ล้วนแต่ครองราชย์
ในช่วงหลายร้อยปีก่อนหน้าโน้น และมีพระนามเป็นที่คุ้นหูอย่างดี
        แต่ความเป็นจริง พระมหากษัตริย์ไทยเราที่ทรงเป็นมหาราชองค์แรก
ก็คือ "พระเจ้าพรหมมหาราช"

More...

More...

More...

More...

More...

More...

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ ได้รับการตัดสินจากสถาบันพระปกเกล้า 
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประจำปี ๒๕๔๘ ประจำปี ๒๕๔๙ และประจำปี ๒๕๕๐ ......

More...

More...

More...

More...

More...

กลุ่มองค์กรอาชีพ อบต.เวียงพางคำ  เปิดกิจการ ร้านค้า "OTOP  CORNER" ภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาแม่สาย  มีพื้นที่ 300 ตร.ม. รวบรวมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว ของทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพ อำเภอแม่สาย.....

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th