ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเวียงพางคำในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๓ 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

 • ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
  1.โครงสร้างหน่วยงาน
  2.ข้อมูลผู้บริหาร
  3.อำนาจหน้าที่
  4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
      ยุทธศาสตร์
  5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     พรบ./พรก.
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
     ประกาศ
     เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
     อื่น ๆ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  7.ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8. Q&A
  9.  Social Network
       Facebook
       Twiter
       Instagram
       Line
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงาน
  10.แผนดำเนินงานประจำปี
  11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
  13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
  14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17.E-Service
 • ตัวชี้วัดย่อยที่  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  23.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร)
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องเรียนการทุจริต
  29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  32.ช่องทางการรับฟังความติดเห็
  -แบบสอบถามความพึงพอใจ
  -เว็บบอร์ด
  -สายตรงเทศบาล
  33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  -กิจการสภา
 •  
 • ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  36.การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
  37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุกชนิด
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 39.แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน
  41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • 42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • 44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดย่าง
 • 45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 46.มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 49.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

 

 

 

 
การบริหารงานการเงินและการคลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557
ร้านค้า OTOP CORNER กลุ่มองค์กรอาชีพ อบต.เวียงพางคำ
แนะนำเส้นทางเดินป่า (เส้นทางที่ 1) พิชิตยอดเขานางนอน บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคำ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงพางคำ
หอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี (แม่สาย)
OTOP CORNER เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
รวมลิงค์ สำหรับเป็นข้อมูลเชื่อมต่อ "วิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ"แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th