ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

ลำดับที่ ประเภท/รายการสิ่งก่อสร้าง แบบเลขที่ บัญชีประมาณการ
1  แบบถนน ท.1 แบบถนน ท.1 คู่มือประมาณการ 
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ท.1-01 (1-3) 062 -1-01.pdf  
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร ท.1-02 (1-3) 062 - 1-02.pdf  
   ถนนราดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ท.1-03 062 - 1-03.pdf  
   ถนนราดยางสองชั้น (Double Surface Treatment) ท.1-04 (1-2) 062 - 1-04.pdf  
   ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.50 เมตร    
   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หนา 0.15 เมตร ท.1-05 062 - 1-05.pdf  
   ถนนหินคลุก หนา 0.20 เมตร ท.1-06 062 - 1-06.pdf  
   ถนนเดิม OVERLAY ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 1 ตัน ท.1-07 062 - 1-07.pdf  
  ถนนราดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL)
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง Cape seal กว้างข้างละ 1.50 เมตร
ท.1-08 062 - 1-08.pdf  
  รายการประกอบแบบ    
  รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก  062 - 1-11.pdf  
  มาตรฐานปูนซีเมนต์  062 - 1-12.pdf  
  มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรคอนกรีต  062 - 1-13.pdf  
  มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  062 - 1-14.pdf  
  มาตรฐานวัสดุลูกรังทำผิวจราจร  062 - 1-15.pdf  
  รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างถนนราดยาง  062 - 1-16.pdf  
  มาตรฐานงานไพรมโคท  062 - 1-17.pdf  
  มาตรฐานงานแทคโคท  062 - 1-18.pdf  
  มาตรฐานงานซีลโคท  062 - 1-19.pdf  
  มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์  062 - 1-20.pdf  
  มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเพเนเตรชั่นแมคคาดัม  062 - 1-21.pdf  
  มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแมคคาดัม  062 - 1-22.pdf  
  มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  062 - 1-23.pdf  
  มาตรฐานวัสดุยางแอสฟัลซีเมนต์  062 - 1-24.pdf  
  มาตรฐานวัสดุคัดเลือก  062 - 1-25.pdf  
  มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง  062 - 1-26.pdf  
  มาตรฐานวัสดุพื้นทาง  062 - 1-27.pdf  
  มาตรฐานวัสดุคันทาง  062 - 1-28.pdf  
  มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง  062 - 1-29.pdf  
  ผิวทางเคปซีล  062 - 1-30.pdf  
       
 2  แบบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า -ท.2  แบบเลขที่ ท.2  คู่มือประมาณการ 
   ท่อระบายน้ำในถนน รางวี (ท่อระบายน้ำข้างเดียว) ขนาด Ø 0.40-1.50 เมตร  ท.2-01 (1-6)  
 
 • ท่อลอด ต่อความยาว 1 เมตร พร้อมบ่อพักเล็ก 1 บ่อ ขนาด Ø 0.30 เมตร
   
 
 • ท่อระบายน้ำในถนนรางวี ต่อความยาว 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ท.2-01,02,03,04)
  • ขนาด Ø 0.40 เมตร
  • ขนาด Ø 0.60 เมตร
  • ขนาด Ø 0.80 เมตร
  • ขนาด Ø 1.00 เมตร
  • ขนาด Ø 1.20 เมตร
  • ขนาด Ø 1.50 เมตร
   
 
 • บ่อพักท่อระบายน้ำในถนนรางวี ลึก 2.00 เมตร (ท.2-01,02)
  • ขนาด Ø 0.40 เมตร
  • ขนาด Ø 0.50 เมตร
  • ขนาด Ø 0.60 เมตร
  • ขนาด Ø 0.80 เมตร
  • ขนาด Ø 1.00 เมตร
  • ขนาด Ø 1.20 เมตร
  • ขนาด Ø 1.50 เมตร
   
   ท่อระบายน้ำในถนน รางวี (ท่อระบายน้ำสองข้าง) ขนาด Ø 0.40-1.50 เมตร ท.2-02 (1-6)   
   ท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด Ø 0.40-0.80 เมตร ท.2-03 (1-3)  
 
 • บ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ลึก 2.00 เมตร (ท.2-03)
  • ขนาด Ø 0.40 เมตร
  • ขนาด Ø 0.50 เมตร
  • ขนาด Ø 0.60 เมตร
  • ขนาด Ø 0.80 เมตร
   
   ท่อระบายน้ำในทางเท้า ขนาด Ø 1.00-1.50 เมตร ท.2-04 (1-5)  
 
 • บ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า (ท.2-04)
  • ขนาด Ø 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
  • ขนาด Ø 1.20 เมตร ลึก 2.50 เมตร
  • ขนาด Ø 1.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร
   
   ท่อระบายน้ำในผิวจราจร (แบบที่ 1) ท.2-05 (1-4)  
   ท่อระบายน้ำในผิวจราจร (แบบที่ 2) ท.2-06 (1-4)  
 
 • ท่อระบายน้ำในผิวจราจร (ท.2-05,06)
  • บ่อพักเล็กท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด 0.85 x 0.85 x 1.20 เมตร
  • ท่อลอด ขนาด Ø 0.20 เมตร 
  • บ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ลึก 2.00 เมตร
   • ขนาด Ø 0.60 เมตร
   • ขนาด Ø 0.80 เมตร
   • ขนาด Ø 1.00 เมตร
   • ขนาด Ø 1.20 เมตร
   • ขนาด Ø 1.50 เมตร
   
 
 • บ่อพักเล็กในรางวี (ท.2-01,06) ขนาด 0.85 x 0.85 x 1.20 เมตร
   
 

 ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (แบบใช้เสาเข็ม)

ท.2-07 (1-6)   
 
 • ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (ท.2-07) มีเสาเข็ม ต่อความยาว 1 เมตร
  • ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 x 1.75 x 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร
   
 
 • บ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม มีเสาเข็ม ต่อความยาว 1 เมตร (ท.2-07)
 • ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
  • ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 x 1.75 x 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร
 • ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
  • ขนาด 1.20 x 1.20 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 x 1.75 x 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร
   
   ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (แบบใช้ฐานแผ่) ท.2-08 (1-6)   
 
 • ท่อระบายน้ำเหลี่ยมชนิดฐานแผ่ (ท.2-08) ต่อความยาว 1 เมตร
  • ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 x 1.75 x 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร
   
 
 • บ่อพักท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมฐานแผ่ ( ท.2-08)
 • ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
  • ขนาด 1.20 x 1.20 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 x 1.75 x 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร
 • ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
  • ขนาด 1.20 x 1.20 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.50 x 1.50 x 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 x 1.75 x 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร
   
   ท่อลอดเชื่อมบ่อพัก ค.ส.ล.  ท.2-09 (1-5)   
 
 • ท่อลอดเชื่อมบ่อพัก กรณีท่อเดี่ยว (ท.2-09) ต่อความ 1 เมตร
  • ขนาด Ø 0.60 เมตร
  • ขนาด Ø 0.80 เมตร
  • ขนาด Ø 1.00 เมตร
  • ขนาด Ø 1.20 เมตร
   
   แบบแสดงการระบายน้ำจากผิวจราจร และคัดหินรางตื้น  ท.2-10 (1-3)   
  ช่องระบายน้ำในการระบายน้ำจากผิวจราจร (ท.2-10) ขนาด 0.27 x 1.00 เมตร พร้อมตะแกรงเหล็ก    
   แบบแสดงคัดหินรางตื้น และคัดหินทั่วไป  ท.2-11 (1-2)   
 

 คันหินรางตื้นและคัดหินทั่วไป (ท.2-11) ต่อความยาว 1 เมตร

 • กำแพงกันดิน ค.ส.ล.
 • คันหิน ค.ส.ล.
 • คันหินรางตื้น แบบ A (ความหนาถนน 0.15 เมตร)
 • คันหินรางตื้น แบบ A (ความหนาถนน 0.20 เมตร)
 • คันหินรางตื้น แบบ A (ความหนาถนน 0.23 เมตร)
 • คันหิน แบบ B
   
   รางระบายน้ำรูปตัววี (V)  ท.2-12 (1 แผ่น)   
 
 • รางระบายน้ำรูปตัววี (ท.2-12) ต่อความยาว 1 เมตร
   
   รางระบายน้ำรูปตัวยู (U)  ท.2-13 (1 แผ่น)   
 
 • รางระบายน้ำรูปตัวยู (ท.2-13) สูง 0.50 เมตร ต่อความยาว 1.00 เมตร
   
   ทางเดินเท้า  ท.2-14 (1-2)   
 
 • ทางเดินเท้า (ท.2-14) ต่อความยาว 30 เมตร
  • กว้าง 1 เมตร หนา 0.05 เมตร
  • กว้าง 1 เมตร หนา 0.08 เมตร
  • กว้าง 1 เมตร หนา 0.10 เมตร
  • กว้าง 2 เมตร หนา 0.05 เมตร
  • กว้าง 2 เมตร หนา 0.08 เมตร
  • กว้าง 2 เมตร หนา 0.10 เมตร
  • กว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร
  • กว้าง 3 เมตร หนา 0.08 เมตร
  • กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร
   
   สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.  ท.2-15 (1-6)   
 
 • สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ชนิดฐานรากแผ่ (ท.2-15)
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
   
 
 • สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ชนิดฐานรากเสาเข็ม (ท.2-15)
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 1.05 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 1.40 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 1.75 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 2.50 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 3.00 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 3.50 เมตร
  • ขนาด 2.10 เมตร ช่วงยาว 4.00 เมตร
   
   ทางเท้าปูบล๊อกตัวหนอน  ท.2-16 (1-4)   
   รายการประกอบแบบก่อสร้างงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก    
   รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก    
       
   สะพาน (ท.3)    
   สะพานลอยคนเดินข้ามถนน (ท.3-01) ขนาดช่วงสะพานไม่เกิน 30 เมตร    
   สะพานลอยคนเดินข้ามถนน (ท.3-02) ขนาดช่วงสะพานไม่เกิน 18 เมตร ขนิดมีต่อม่อกลาง    
   สะพาน ค.ส.ล. (ท.3-03) กว้าง 4 เมตร ทางเท้า 2 ข้างๆ ละ 0.80 เมตร (Slab type)    
 
 • ยาว 5 เมตร
 • ยาว 6 เมตร
 • ยาว 7 เมตร
 • ยาว 8 เมตร
 • ยาว 9 เมตร
 • ยาว 10 เมตร
 • ยาว 20 เมตร
 • ยาว 50 เมตร
   
   สะพาน ค.ล.ล. (ท.3-04) กว้าง 7 เมตร ทางเท้า 2 ข้างๆ ละ 1.20 เมตร (Slab type)    
 
 • ยาว 5 เมตร
 • ยาว 6 เมตร
 • ยาว 7 เมตร
 • ยาว 8 เมตร
 • ยาว 9 เมตร
 • ยาว 10 เมตร
 • ยาว 20 เมตร
 • ยาว 50 เมตร
   
   ฝายน้ำล้น (ท.4)    
 
 ฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร (ท.4-01)
 • กว้าง 6 เมตร
 • กว้าง 7 เมตร
 • กว้าง 8 เมตร
 • กว้าง 9 เมตร
 • กว้าง 10 เมตร
 • กว้าง 11 เมตร
 • กว้าง 12 เมตร
 
   
 
 ฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร (ท.4-01)
 • กว้าง 8 เมตร
 • กว้าง 9 เมตร
 • กว้าง 10 เมตร
 • กว้าง 11 เมตร
 • กว้าง 12 เมตร
 • กว้าง 13 เมตร
 • กว้าง 14 เมตร
 • กว้าง 15 เมตร
 • กว้าง 16 เมตร
 • กว้าง 17 เมตร
   
 
 ฝายน้ำล้นขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร (ท.4-01)
 • กว้าง 10 เมตร
 • กว้าง 11 เมตร
 • กว้าง 12 เมตร
 • กว้าง 13 เมตร
 • กว้าง 14 เมตร
 • กว้าง 15 เมตร
 • กว้าง 16 เมตร
 • กว้าง 17 เมตร
 • กว้าง 18 เมตร
 • กว้าง 19 เมตร
 • กว้าง 20 เมตร
   
   ระบบประปา (ท.5)    
   ถังเก็บน้ำฝน (ท.6)    
   เมรุเผาศพ (ท.7)    
   ประกอบรายการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ท.3)    
       
   มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า    
   มาตรฐานการควบคุมอาคาร    
   มาตรฐานการวางผังเมือง    
   มาตรฐานทางระบายน้ำ    
   มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ    
   มาตรฐานระบบน้ำสะอาด    
   มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ    
   มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก    
   มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์    
   มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ    
   มาตรฐานสะพาน    
   มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์    
       
   ประกาศกรมทางหลวงชนบทมาตรฐานและลักษณะของทางหลวง กำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ
 ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550
   
   คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.    
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น    
   คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.    
       
   มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 1    
   มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 2    
   มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 3    
   มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 4    
   มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน แบบที่ 5    
       

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th