ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตำบลเวียงพางคำ

 

การดำเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ในพื้นที่เป้าหมายบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ชุดประสานงานการพัฒนาทางเลือกตำบลเวียงพางคำ (Mr.AD)

 

 • คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 O0-5-2561.pdf
 • คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 57/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 O1-57-2562.pdf
 • คำสั่งอำเภอแม่สาย ที่ 275/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่สาย ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 O2-275-2562.pdf
 • คำสั่งอำเภอแม่สาย ที่ 276/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลเป้าหมาย ลงวันที่ 12 กันยายน 2562  O3-276-2562.pdf
 • คำสั่งกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 219/2562 เรื่อง แต่งตั้งชุดประสานการพัฒนาระดับตำบล ลงวันที่ 28 กันยายน 2562 O4-219-2562.pdf
 • คำสั่งอำเภอแม่สาย ที่ 295/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ หมู่บ้าน ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 O5-295-2562.pdf
 •  รายงานผลการปฏิบัตงานในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562
   • วงรอบวันที่ 2 ตุลาคม 2562 10-2562-02.pdf
   • วงรอบวันที่ 9 ตุลาคม 2562 10-2562-09.pdf
   • วงรอบวันที่ 16 ตุลาคม 2562 10-2562-16.pdf
   • วงรอบวันที่ 23 ตุลาคม 2562 10-2562-23.pdf
   • วงรอบวันที่ 30 ตุลาคม 2562 10-2562-30.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   • วงรอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 11-2562-06.pdf
   • วงรอบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 11-2562-13.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 12-2562-21.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563  1-2563-23.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  2-2563-23.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563  3-2563-22.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563  4-2563-23.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563  5-2563-23.pdf
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563  6-2563.pdf
  • แผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  6-2563-1.pdf
 •  หลักสูตรที่ 1 การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์ (2 วัน 1 คืน)
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562

  • วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
   • 1)เรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา ในสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน เช่น ภูเขา ป่า น้ำ ดิน ห้วย นา ปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรม เป็นต้น
   • 2)เรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่
   • 3)นำเอาสิ่งที่เรียนรู้ ไปศึกษาเปรียบเทียบความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองต่อไป
  • กลุ่มเป้าหมายผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 ตำบลละ 60 คน
   • 1.2.1 กลุ่มข้าราชการในแต่ละตำบล/อำเภอ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
    • 1)ปลัดอำเภอประจำตำบล 1 คน
    • 2)พัฒนากรประจำตำบล 1 คน
    • 3)เกษตรตำบล 1 คน
    • 4)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล 1 คน
    • 5)ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ 1 คน
   • หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • 1)เข้าร่วมการฝึกอบรม
    • 2)เป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยช่วยเหลือ ประสานงานกับผู้จัดการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
    • 3)เป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือ คัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 2 (การฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่) จำนวน 20 คน โดยคัดเลือกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 1
    • 4)ช่วยเหลือ แนะนำ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 1 ในการเตรียมข้อมูล/ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยากดำเนินการแก้ไข และรวมจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะดำเนินการและงบประมาณ เพื่อนำมาเสนอในระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 2
    • 5)ติดตามผลการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง
    • 6)ประสานการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ร่วมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
   • 1.2.2 กลุ่มผู้บริหารและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
    • 1)นายกองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น 1 คน
    • 2)ปลัด อปท. 1 คน
    • 3)เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นๆ 2 คน (ฝ่ายช่างและฝ่ายแผน)
    • 4)สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
   • หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • 1)เข้าร่วมการฝึกอบรม
    • 2)อปท.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำผู้เข้ารับการอบรมไปยังสถานที่ฝึกอบรมและเดินทางกลับ
    • 3)คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 1 ให้เหลือ 20 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 2
    • 4)อปท.ร่วมกับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 2 จัดทำข้อมูล/ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน-/ชุมชน ที่อยากจะดำเนินการแก้ไข จัดทำข้อเสนอโครงการที่จะดำเนินการและงบประมาณ ส่งให้สถาบันฯ หลังจากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 แล้ว ภายใน 60 วัน
    • 5)ติดตามผลการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง
    • 6)ประสานการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
   •  1.2.3 กลุุ่มผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ประกอบด้วย
    • 1)กำนัน
    • 2)ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
    • 3)ผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำทางสังคม ผู้นำกลุ่มสตรี ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำกลุ่มแหล่งน้ำ และผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
    • 4)ประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้าน/ชุมชน
   • หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • 1)เข้าร่วมการฝึกอบรม
    • 2)ร่วมกับกลุ่มผู้รับการฝึกอบรม 2 กลุ่มข้างต้น ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 2 จำนวน 20 คน
    • 3)ร่วมกับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 2 กลุ่มข้างต้น ในการจัดทำข้อมูล/ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยากดำเนินการแก้ไข และจัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณ เพื่อนำมาเสนอในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2
    • 4)มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่นำเสนอ
   • ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาอุปสรรค และความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต้องการแก้ไข มีจิตอาสา มีความพร้อมและมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งต่อไปจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการที่เสนอ
 • หลักสูตรที่ 2 การฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (5 วัน 4 คืน)
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562
  • วัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
   • 1)เพื่อให้เข้าใจการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ สร้างกระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับตามความต้องการของราษฎร
   • 2)รู้แนวทางและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาทางเลือกตามศาสตร์พระราชา และตำราแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และแก้ปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลด ละ เลิก ยาเสพติด
   • 3)มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านเทคนิค และการจัดการปัญหาที่เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตของพื้นที่ ได้แก่ น้ำ ดิน ป่า เกษตร พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและภูมิสังคม ตามหลักองค์ความรู้ 6 มิติ
   • 4)มีความรู้ในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ทั้งการป้องกัน บำบัดรักษา และเฝ้าระวัง
   • 5)เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ตามข้อ 1-3 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาทางเลือกได้ รวมทั้งบูรณาการกับแผนพัฒนาปกติของหน่วยงานราชการได้
  • กลุ่มเป้าหมายผู้รับการฝึกอบรม ตำบลละ 20 คน โดยคัดเลือกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 1 ทั้งนี้ ต้องมีส่วนผสมของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 1 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในตำบล อำเภอ กลุ่มผู้บริหาร สมาชิก อปท.และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน โดยแต่ละรุ่นของการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ 2 จะประกอบด้วย ตำบล/อปท. จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 20 คน รวม 60 คน/รุ่น
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th