ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  • มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด         ปี 2562

ข้อมูล                              รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่                                                                                                                 Link                                   
ข้อมูลพื้นฐาน      
01 โครงสร้าง > แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
>ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
                            
 02  ข้อมูลผู้บริหาร  >แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
>ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 
 03  อำนาจหน้าที่  >แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  
 04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  >แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
 
 05  ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
>ที่อยู่หน่วยงาน
>หมายเลขโทรศัพท์
>หมายเลขโทรสาร
>ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
>แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  >แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์      
 07  ข่าวประชาสัมพันธ์  >แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
>เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
 
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล      
08 Q&A >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web Bro
>สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

09 Social Network >แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter,Insagram เป็นต้น
>สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
แผนดำเนินงาน      
010 แผนดำเนินงานประจำปี >แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดเนินการ เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
 
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน > แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
>มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
>เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
 
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
>มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
 
การปฏิบัติงาน      
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
>มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 
การให้บริการ      
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
>มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ >แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
>เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

017 E–Service >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
 018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  >แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
 
 019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  >แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
>เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
 
 020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  >แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      
 021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  >แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
 
 022  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  >แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปี พ.ศ.2563
 
 023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  >แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการตัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
>จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
 
 024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  >แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
>เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
>เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
>เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
>หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
>หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
>หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
>หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
>เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี >แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงา
>มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี >แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
>มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
>เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
>ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
>เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต      
 036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  >แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
 037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
>เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      
 038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
 แผนป้องกันการทุจริต      
 039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  >แสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาน ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
 
 040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน  >แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
>เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
 
 041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  >แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
>ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562
 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน      
 042  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  >แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562
>มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู้การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
>มีมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น
 
 043  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  >แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
 
       
        

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA
รวมลิงค์ดาว์นโหลดเอกสารแบบฟอร์ม ประจำปี 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การจัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
การส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน (ตามโครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน)
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
ยุทธศาสตร์ 9 ศูนย์ 99 กลุ่มองค์กร เครือข่าย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงพางคำ++ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเวียงพางคำ++
คณะกรรมการศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สมาชิกศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รุ่นปี 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๓
งานประเพณี "สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๕๒"
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552
แผนงานโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
วิสัยทัศน์มิใช่เรื่องลับทุกคนควรรับทราบ
ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ "บอกกล่าวแถลงไข" ประจำเดือน article
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงพางคำ article
การบริหารการเปลี่ยนแปลง...
ลิงค์งานปลัด2 (สำหรับสมาชิก)
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมบทความไว้ลิงค์อัพโหลด
บันทึกข้อความปลัดเทศบาล ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (สำหรับสมาชิก)
จดหมายข่าว หนองแหวนนิวส์
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
การเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ร้องทุกข์ บอร์ดเดิมก่อน 2554
รายชื่อคณะทัศนศึกษาดูงาน ๒๕๔๕-๒๕๕๐
++ตัวอย่างเอกสารการเสนอขอจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม++
การแข่งขันจักรยานสู่ดอยตุง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552
เก็บไฟล์ภาพข้อห้ามเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
++เอกสารแนะนำ "เข้าคูหากาเบอร์เดียว" เลือกตั้ง ส.ว. 2 มีนาคม 2551++
++ญาติ=84 คนอันตรายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ++
++ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ++
"หน้าที่ของคน"
ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
ส่งเสริมการรณรงค์ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ส.ส.ประจำปี 2550
ผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและระยะเวลาการให้บริการ ทต.เวียงพางคำ
วารสารข่าว "บอกกล่าวแถลงไข" ประจำเดือน
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในอดีต ปี 2545
ผู้ให้การสนับสนุนจัดทำหนังสือฉบับพิเศษ "๑๐ ปี อบต.เวียงพางคำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.รุ่นปี ๒๕๔๗-๒๘กย.๒๕๕๐
ทำเนียบอดีตสภา อบต. รุ่นปี ๒๕๔๗-๒๘ ก.ย.๒๕๕๐Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th