ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทต.เวียงพางคำ

คลิ๊ก!! ดาว์นโหลด ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  พ.ศ. ๒๕๕๒ Morality2552_wpk01.pdf

 คลิ๊ก ดูรายละเอียด


แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557-2558

ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓
  Morality2553_wpk01.pdf 
 
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓
  Morality2553_wpk02.pdf 
 
ลิงค์จากสำนักตรวจการแผ่นดิน 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 


+++ของเดิม+++
ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของ ทต.เวียงพางคำ


 

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ การดำเนินการทางวินัยที่สำคัญๆ

หัวข้อ ขอบเขต/เนื้อหา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ คลิ๊ก เปิดอ่านไฟล์ภาพ
1.วินัย   ความหมาย  ประเภท  
2.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย สาระบัญญัติ และวิธีสบัญญัติ  
3.การอ้างกฎหมาย มาตรฐานกลางของ ก.ถ.  มาตรฐานทั่วไปของ ก.กลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.จังหวัด  
4.ประเภทของ ก.แต่ละระดับ (คณะกรรมการฯ)  
5.การดำเนินการทางวินัย ความหมาย ประเภท  
 6.กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว (แค่ไหน,เพียงใด)  -ให้นายก อปท.ดำเนินการทางวินัยทันที (คำว่า"ทันที" คือในขณะนั้นเอง)  
 7.กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา
(1)ปรากฎตัวผู้กล่าวหา
(2)สงสัยว่าผู้ใดกระทำผิดวินัย
โดยยังไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
 -ให้นายก อปท.สืบสวนในเบื้องต้นว่า "มีมูล"หรือไม่  
 8.การสอบข้อเท็จจริง  -เป็นการแสวงหาความจริงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ต้องการทราบความจริงนั้น
(ถ้าสอบแล้ว จบแล้ว สอบข้อเท็จจริงใหม่ได้ ยกเว้น สอบวินัย จบแล้ว จบเลย)
 
 9.การสอบข้อเท็จจริง เมื่อ อบต.,เทศบาล,อบจ.หรือ เมืองพัทยา ถูกร้องเรียน  -ให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
 10.การสอบสวนทางวินัย  -หากจะนำผลการสอบสวนไปใช้ลงโทษทางวินัยได้ ต้องมี 3 องค์ประกอบ  
 11.การชี้มูลความผิดทางวินัย  -เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางวินัย ที่นายก อปท.ไม่ต้องสอบข้อเท็จจริงใหม่อีก(เว้นแต่การชี้มูล ซึ่งไม่ปรากฎชื่อบุคคลผู้ถูกชี้มูล อาจตรวจสอบชื่อจากเอกสารได้)  
 12.ลักษณะการชี้มูลความผิด  -ชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานของรัฐ
-ชี้มูลโดยเอกชน (มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว)
 
 13.ลักษณะการส่งเรื่อง  -ส่งเรื่องโดยหน่วยงานของรัฐ
-ส่งเรื่องโดยเอกชน
 
 14.อำนาจในการดำเนินการทางวินัย  -อำนาจ
-ขอบเขต
 
 15.การตั้งเรื่องกล่าวหา  -เป็นเรื่องที่กล่าวหาจริงๆ คือพฤติกรรมที่กระทำ  
 16.การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.1)  -คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน  
 17.การยืมตัวข้าราชการจากสังกัดอื่นเป็นกรรมการสอบสวน  -เป็นกรณีจำเป็นหรือเพื่อความยุติธรรม  
 18.นายก อปท.เป็น "คู่กรณี" กับผู้ถูกสอบสวนหรือ "ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับข้าราชการ อปท."  -เป็นคู่กรณี (1)อาจฟ้องร้องหรือร้องเรียนกันเป็นที่ประจักษ์ (2)รวมถึงมีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์เป็นปฏิปักษ์มีสภาพร้ายแรง  
 19.การยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจะกระทำมิได้  -ตรวจให้รอบคอบก่อนออกคำสั่ง  
 20.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเปลี่ยนแปลงได้  -ยกเลิกไม่ได้ แค่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  
 21.หน้าที่ของกรรมการสอบสวน  -เกี่ยวกับหน่วยงาน  
 22.หน้าที่ของประธานกรรมการสอบสวน  -เรียกประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวน  
 23.องค์ประชุมกรรมการสอบสวน  -การประชุม  
24.การคัดค้านกรรมการสอบสวน  
 25.การนับระยะเวลาการสอบสวน  -อำนาจของกรรมการ  
 26.การสอบสวนเสียไปหรือไม่  -ระยะเวลาการสอบสวน  
 27.ข้าราชการถูกแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็๋จจริงความผิดทางละเมิด  -นายก อปท.ต้องดำเนินการทางวินัย  
 28.ข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  -นายก อปท.ต้องดำเนินการทางวินัยไปพร้อมกัน  
 29.ข้าราชการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผลิต/ค้า/เสพฯลฯ)  -นายก อปท.ต้องดำเนินการทางวินัยไปพร้อมกันทุกคดี  
 30.การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ออกจากราชการไปแล้ว  -ต้องถูกกล่าวหาไว้ก่อนออกจากราชการ  
 31.การดำเนินการทางวินัย กรณีเป็นการกระทำที่ปรากฎชัดแจ้ง  -นายก อปท.จะดำเนินการทางวินัย โดย ไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวน ก็ได้  
 32.การกระทำที่ปรากฎชัดแจ้ง  (ข้อ 27) (ข้อ 28)    (ข้อ 29)  
 33.การแจ้ง สว.1,2,3 ไม่ได้  -สว.1 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)  
 34.ผู้ถูกกล่าวหาตายระหว่างการสอบสวน  -ให้ยุติการสอบปากคำพยานบุคคล  
 35.ผู้ถูกกล่าวหาโอน (ย้าย) ระหว่างการสอบสวน  -ให้กรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  
 36.ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  -ข้ออนุญาต  
 37.การอ้างพยานหลักฐาน  -พยานเอกสาร/พยานวัตถุ  
38.การสอบพยานบุคคล -พยานมา  
39.การตัดพยาน  
40.การสอบสวนหรือรวมรวมพยานหลักฐานต่างท้องที่  
41.กรรมการสอบสวนพบเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน (สว.1) -กรรมการสอบสวนในเรื่องอื่นนั้นไม่ได้  
42.กรรมการสอบสวนพาดพิงข้าราชการผู้อื่น (นอกจากที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.1) -กรรมการสอบสวนจะสอบสวนผู้อื่นนั้นในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้  
43.นายก อปท.ตั้งกรรมการสอบสวน กรณีหย่อน/บกพร่อง/ประพฤติไม่เหมาะสมไว้แล้ว และเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยด้วย -ให้นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย อีก 1 คำสั่ง  
44.กรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิด ก่อนการสอบสวนทางวินัยจะแล้วเสร็จ -ถ้ากรรมการเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาชัดอยู่แล้ว  
45.การประชุมเพื่อลงมติเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จ -การประชุมต้องพิจารณามีมติใน 3 ประเด็น คือ...  
46.การทำรายงานการสอบสวน (สว.6)  
47.อำนาจเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของนายก อปท.  
48.การสอบสวนเพิ่มเติม  
49.มติ ก.พ.,มติ ครม.,ความเห็นกฤษฎีกา -เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัย  
50.เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน -เบิกได้เฉพาะการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
     

ลิงค์เว็บไซด์ปลัดเทศบาล ลงเอกสารเดิมที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่นที่ 3 เชียงราย) ช่องทางหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

รวมเว็บบอร์ดท้องถิ่น   
เกี่ยวกับเวียงพางคำ

แผนที่ตำบลเวียงพางคำ
สภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
โครงสร้างส่วนราชการภายใน
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th