ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


รางวัลพระปกเกล้า ๓ ปีซ้อน ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐

 เปิดอ่านเอกสาร สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2548 KPI Awards_2548.pdf (1.38 MB)

 

ผลการตัดสิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๐


“รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปี 2550 จำนวน 8 แห่ง

1.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2.      เทศบาลนครอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
3.      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

4.      องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

5.      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
6.      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
7.      องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
8.      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

“ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ประจำปี 2550   จำนวน 14 แห่ง
1.   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2.   เทศบาลนครนนทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
3.   เทศบาลนครเชียงราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
4.   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
5.   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร
6.   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
7.   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
8.   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ
9.   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
10.  เทศบาลตำบลจันจว้า  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
11.  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง
12.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย
13.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
14.  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

 • ข้อมูลที่ปรากฎในสูจิบัตร "รางวัลพระปกเกล้า'50 "KPI Awards" ของสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • ข้อมูลพื้นฐาน
  • สถานที่ตั้ง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ 053-646-569 โทรสาร 053-646-393
  • ประชากร  12,718 คน  5,762 ครัวเรือน
  • พื้นที่     31 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)
  • รายได้    17,668,384.75 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้,เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
  • เงินอุดหนุน  9,020,592.00 บาท

 

 • ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารเป็นเลิศบนพื้นฐานของชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ ยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมสภา และมีคณะกรรมการร่วมของสภา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนของหมู่บ้าน ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.รวมทั้งตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของ อบต.รวมถึงมีการติดตั้ง "ตู้โปร่งใส"ตามที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นแก่ อบต.ได้อีกช่องทางหนึ่ง อบต.เวียงพางคำ มีการอบรมและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประชาคมเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ
 • อบต.เวียงพางคำ ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแบบสามประสาน อบต.-กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน-ประชาชน เน้นสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมตัวทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ อบต.ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้หลักร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ โดยให้ประชาชนได้เสนอปัญหา และความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการด้วยตนเอง นอกจากนี้ อบต.ยังมีโครงการจัดประกวดหมู่บ้านดีเด่นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจากการพัฒนาระดับหมู่บ้าน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์การพัฒนากันภายในตำบล เพื่อให้มีการพัฒนาไปอย่างพร้อมเพรียงกันทุกหมู่บ้าน และให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ยังได้พยายามนำกฎของหมู่บ้านที่เกิดจากการเสนอโดยประชาชนออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
  • คณะผู้บริหาร
   • 1.นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   • 2.นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   • 3.ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      

 

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2549 จำนวน 17 แห่ง
จากสถาบันพระปกเกล้า

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 แห่ง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 • เทศบาล จำนวน 6 แห่ง
  เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
  เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง
  อบต.แม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
  อบต.เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  อบต.แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  อบต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  อบต.ลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  อบต.บ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  อบต.เขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในยุคการแข่งขัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดียว เพราะในขณะที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการแก่ประชาชน อบต.พยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในตำบล 5 ภาคส่วน อันได้แก่ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรทางสังคม เพื่อให้องค์กรเหล่านั้น เป็น "เครือข่ายความร่วมมือ" ในการพัฒนาตำบลเวียงพางคำให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า "เวียงพางคำน่าอยู่ ควรคู่เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการสาธารณะครบถ้วน อาชีพล้วนยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจชุมชนเข้มแข็งสามัคคีมีส่วนร่วม ประชาชนดำรงสุขในสิ่งแวดล้อมปลอดภัย"
 • ในส่วนของการบริหารงานที่โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมีกลไกสำคัญ 2 กลไกหลัก
 • โดยส่วนแรกมุ่งเน้นการทำงานที่โปร่งใสและให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน การใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและหลากหลายวิธี อาทิ การจัดทำวารสารเพื่อให้ ส.อบต.ได้นำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในหมู่บ้านของตน การออกเสียงตามสาย การแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่ายในแต่ละโครงการไว้ในแหล่งชุมชน และการแถลงผลการทำงาน การใช้งบประมาณในทุกสมัยการประชุม
 • กลไกที่สอง ที่ อบต.ให้ความสำคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของร่วมกันของประชาชนและ อบต. โดย อบต.เวียงพางคำ พยายามใช้กลไกผ่านการเป็นสมาชิกสภา และประชาคมเป็นองค์กรสำคัญในกระบวนการสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงาน กิจกรรมที่เห็นได้ชัดได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คณะกรรมการกิจการสภา อบต. คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร  โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้ง 6 คณะ จะประกอบไปด้วยบุคคลจากหลากหลายองค์กร หลายอาชีพ ตามแต่ความเหมาะสมและกรอบภาระงานของแต่ละคณะฯ เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมโครงการต่าง ๆ


รางวัลพระปกเกล้า ปี 2548

 • ปี 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ ได้รับการตัดสินจากสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 1 ใน 20 แห่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
 • ดังที่สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่ดี ทำการจัดประชุมประชาคมสัญจรหมุนเวียนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการต่าง ๆ และมีการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยสนับสนุนให้มีการประกวดหมู่บ้านธรรมาภิบาลในการปกครองตนเองของประชาชน มีการออกกฎข้อบังคับสำหรับป้องกันประชาชนฝ่าฝืนระเบียบที่กำหนด นอกจากนี้ การบริหารงานของ อบต.มีการให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นยื่นข้อร้องเรียนและสอบถามในการประชุมสภา อบต.สัญจรนอกสถานที่ สมาชิกสภา อบต.โดยเฉพาะสมาชิกสภา อบต.หญิง ยังมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหาร และมีการบริหารงานในลักษณะการผสมผสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยมทั้งภาคราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเวียงพางคำ เป็นต้น”
   


ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2545

 • การบริหารงานของ อบต.ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาในทุกๆด้าน ยึดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชน จนได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2545
 • ดังปรากฎในเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลพระปกเกล้าระบุว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับดี โดยได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์จำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่น ซึ่งในกิจกรรมทั้งสองนี้  ประชาชนมีส่วนร่วมมาก การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดโครงการศูนย์กลางเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจระดับชุมชน"

การบริหารจัดการ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๓
รางวัลพระปกเกล้า 2552...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก"รางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๐"
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
“บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”
ถอดรหัสรางวัลพระปกเกล้า’ 50
9ศูนย์ถ่ายทอดทางเกษตรและอาชีพ
8ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยฯ
7ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
6ศูนย์ ICT ทต.เวียงพางคำ
5ศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ
4ศูนย์ เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
3ศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ
2ศรภ.ทต.เวียงพางคำ
1ศตส.ทต.เวียงพางคำ
เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th