ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ร้องทุกข์ - ร้องเรียนรับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
        สามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้ทางช่องทางดังนี้
                    1. ทางโทรศัพท์  หมายเลข 0-5364-6569
                    2. ทางโทรสาร   หมายเลข 0-5364-6393 (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)  
                    3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ) 
                              " ศูนย์ดำรงธรรม"
                              สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
                              เลขที่ 409 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน
                              ตำบลเวียงพางคำ
                              อำเภอแม่สาย
                              จังหวัดเชียงราย  57130
                    4. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  "  คลิกที่นี่  " 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ “เทศบาลตำบลเวียงพางคำ” 
1. แจ้งเบาะแสทางระบบอินเทอร์เน็ต  ผ่านศูนย์ดำรงธรรม  ทต.เวียงพางคำ ที่เว็บไซต์ 
www.nang-non.com
    เว็บไซต์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
www.wpkms.com
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)  ของ ศูนย์ดำรงธรรม ทต.เวียงพางคำ ที่ 
damrongtum@nang-non.com
3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ เทศบาลฯ  ที่
wiangphangkham.chi@nmt.or.th   
4. แจ้งผ่านรายการสถานีวิทยุชุมชน “ประชาคมตำบลเวียงพางคำ” คลื่น FM 103.75  MHz
5. แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ สายด่วนคลายทุกข์ 24 ชั่วโมง  โทร. 08-6421-8191
     สายด่วนสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ โทร. 08-6429-9311
6. แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมฯ/ศูนย์บริการร่วม ชั้นที่ 1 สนง.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
     โทรศัพท์ 0-5364-6569  โทรสาร  0-5364-6393
7. กล่องรับฟังความคิดเห็น ตู้แดง รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสยาเสพติด ที่ติดตั้ง ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
    ประจำหมู่บ้าน และศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
8. แจ้งเบาะแส แสดงความคิดเห็น “ตู้โปร่งใส” ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
9. แจ้งผ่านในที่ประชุมประชาคมตำบลสัญจรประจำเดือนหรือการประชุมในระดับต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น
10. ส่งตรงถึง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ  สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เลขที่ 409 หมู่ที่ 9
       ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

 

 "ทุกข์ของท่าน คือ ปัญหาของเรา ทต.เวียงพางคำ"

 

  หากมีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ปลัด ทต.เวียงพางคำ 08-9432-4646


 

กติกาการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
          1) ผู้ร้องเรียนต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริง หากไม่ระบุชื่อและนามสกุลจริงจะไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่ได้ระบุสถานที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ
          2) เรื่องร้องเรียนต้องระบุพยานหลักฐาน สภาพแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น หรืออย่างน้อยที่สุดต้องระบุได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จึงจะรับไว้พิจารณา
          * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริง

 

*คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก หากไม่ต้องการให้กด 0

 


ข้อมูลผู้ร้องเรียน :
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง* :  *
อายุ ปี :
เพศ : ชาย
หญิง
อาชีพ :
เบอร์โทรศัพท์* :  *
โทรสาร* :  *
อีเมล์* :  *
ที่อยู่* :  *
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา :
ชื่อ-สกุล (ผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา* :  *
ตำแหน่ง* :  *
ระดับ* :  *
สังกัดหน่วยงาน* (ในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ) :  *
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์* :  *
รายละเอียดข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
* (บรรยายสรุปว่าผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเร
ียน ได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร :
 *
พยานหลักฐาน (เท่าที่ผู้ร้องเรียนทราบหรือชี้เบาะแสที่
จะดำเนินการตรวจสอบได้) :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th