ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
รายงานการควบคุมภายใน  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5
ปีงบประมาณ 2551

ปกหน้า คำนำ สารบัญ 1Internal2551.doc

 • รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร  แบบ ค.1 (งวด 1ตค.2550-30กย.2551) 2Internal2551_K1.doc
 • แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ค.4 3Internal2551_K4.doc

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ค.1) 5Internal2551_K1.doc
 • ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) 6Internal2551_K2.doc
 • รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ค.3) 7Internal2551_K3.doc

กองคลัง

 • รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ค.1) 8Internal2551_K1.doc
 • ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) 9Internal2551_K2.doc
 • รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ค.3) 10Internal2551_K3.doc

กองช่าง

 • รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ค.1) 11Internal2551_K1.doc
 • ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) 12Internal2551_K2.doc
 • รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ค.3) 13Internal2551_K3.doc

กองการศึกษา

 • รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ค.1) 14Internal2551_K1.doc
 • ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) 15Internal2551_K2.doc
 • รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ค.3) 16Internal2551_K3.doc

ภาคผนวก

 • คำสั่ง เรื่อง  การแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในภายในสำนัก/กอง 17Internal2551.doc
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล 17Internal2551_2.doc
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง 18Internal2551.doc
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง 19Internal2551.doc
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา 20Internal2551.doc

 

การควบคุมภายใน ของ อบต.เวียงพางคำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ข้อ 5  ปีงบประมาณ 2549

 

 • การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2549
  • แบบติดตาม ค.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(งวดแรก) 1Internal2549_K3.pdf (486.63 KB)
  • แบบ ป.ย.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 2Internal2549_py2-1.pdf (167.12 KB)
  • แบบ ป.ย.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 3Internal2549_py2.pdf (254.40 KB)
  • แบบ ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน 4Internal2549_pm.pdf (293.30 KB)
  • แบบ ป.ย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ ระดับส่วนงานย่อย 5Internal2549_py3.pdf (151.66 KB)
  • แบบ ป.ย.1 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 6Internal2549_py1.pdf (88.01 KB)
  • แบบติดตาม ค.4 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ 7Internal2549_K4.pdf (189.46 KB)
  • แบบ ปอ.2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 8Internal2549_po2-1.pdf (167.13 KB)
  • แบบ ปอ.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 9Internal2549_po2.pdf (97.60 KB)
  • แบบ ปอ.3  แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับองค์กร 10Internal2549_po3.pdf (167.60 KB)
  • แบบ ปอ.1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน 11Internal2549_po1.pdf (60.68 KB)
  • แบบ ป.ย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 12Internal2549_py1-r.pdf (61.13 KB)
  • แบบ ปส.(แบบ 1 กรณีไม่พบข้อบกพร่องฯ แบบ 2 กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ) 131Internal2549_ps.pdf (67.59 KB)
 • การจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ข้อ 5  ปีงบประมาณ 2550

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ประชาชนท่านใดที่มาติดต่องานราชการแล้วไม่ได้รับความสะดวก งานบริการล่าช้า พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์...แจ้งข้อมูลตรง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 08 9432 4646
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:5570902@wiangphangkham.go.th 5570902@dla.go.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com