ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
bulletยุทธศาสตร์9099กลุ่มเครือข่าย
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
FB ชุมชนในตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletชุมชนถ้ำผาจม บ้านแม่สาย ม.1
bulletชุมชนดอยงาม บ้านดอยงาม ม.2
bulletชุมชนบ้านเวียงพาน ม.3
bulletชุมชนป่ายางใหม่ ม.4
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletชุมชนป่าเหมือดรุ่งเจริญ ม.5
bulletชุมชนบ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletชุมชนบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletชุมชนป่าเหมือดสันติสุข ม.8
bulletชุมชนป่าเหมือดสุขสำราญ ม.9
bulletชุมชนผาแตกสร้างสรรค์ ม.10
bulletชุมชนผาแตกพัฒนา ม.10
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletแผนอัตรากำลัง 4 ปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletศพด.วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
รับ-ส่ง อ่านเมล์
dot
bulletอ่านเมล์กรมส่งเสริมฯ
bulletเมล์ nmt.or.th
bulletเมล์ Gmail.com
bulletเมล์ Hotmail.com
bulletเมล์ Yahoo.com
bulletเมล์ Thaimail.com
bulletเมล์ Chaiyo.com
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต


จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน "ประชาคมตำบลเวียงพางคำ"
แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ลิงค์เว็บ...สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม


มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน

1.ให้บริการลิงค์หน้าสารบัญของมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณของ อปท. โดยบางลิงค์(รูปมือ) จัดทำเชื่อมโยงกับ เว็บไซด์ E-book ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หากผู้ใช้บริการพบจุดบกพร่อง กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งขอข้อมูลทางอีเมล์ ที่อยู่ด้านล่างได้

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ 2.pdf (89.03 KB)

101มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า 104มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
108มาตรฐานการควบคุมอาคาร 109มาตรฐานการวางผังเมือง
  114มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
200ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
206มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
207มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 208มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น 209มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
211มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
   
103มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 301มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
304มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 305มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 306มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
307มาตรฐานหอกระจายข่าว
 
402มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว 403มาตรฐานตลาด
404มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ 405มาตรฐานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
407มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 409มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
501มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  
     

 

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ 2.pdf (89.03 KB)

 101มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า 101st.pdf (117.66 KB)
104มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ 104st.pdf (89.48 KB)
108มาตรฐานการควบคุมอาคาร 108st.pdf (93.83 KB)
109มาตรฐานการวางผังเมือง 109st.pdf (87.74 KB)
114มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 114st.pdf (110.77 KB)

200มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200st.pdf (45.59 KB)
206มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ 206st.pdf (95.27 KB)
207มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 207st.pdf (83.63 KB)
208มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น 208st.pdf (75.85 KB)
209มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 209st.pdf (85.56 KB)
211มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา 211st.pdf (99.06 KB)

103มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 103st.pdf (88.65 KB)
301มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย 301st.pdf (64.24 KB)
304มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 304st.pdf (86.06 KB)
305มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุญาต 305st.pdf (78.74 KB)
306มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ 306st.pdf (75.04 KB)
307มาตรฐานหอกระจายข่าว 307st.pdf (98.76 KB)

402มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว 402st.pdf (82.69 KB)
403มาตรฐานตลาด 403st.pdf (74.14 KB)
404มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
405มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 405st.pdf (101.30 KB)
407มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 407st.pdf (83.57 KB)
409มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ 409st.pdf (90.74 KB)
501มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 501st.pdf (77.04 KB)

 

TrackNo10_MP3.mp3

ลิงค์ใหม่ของ สถ.ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (กรณีครบวาระ) วันเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ วันเลือกตั้ง 24 กรกฎาคม 2554
ข้อมูลบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตำบล และหมู่บ้าน....
คำสั่ง ประกาศ บทความที่สำคัญของฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ (สำหรับสมาชิก)
ดาว์นโหลด เอกสาร บทความต่าง ๆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.เวียงพางคำ (สำหรับสมาชิก)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@
++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ , ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:wiangphangkham.chi@nmt.or.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com