ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1recive allowแบบคำขอรับใบอนุญาต 1recive allow.doc
2extend allowแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 2extend allow.doc
3allow annoyed businessใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3allow annoyed business.doc
4APPLYแบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร กดคลิ๊กที่นี้
5ADVISEแบบตัวอย่างแบบตรวจแนะนำ 3 ตอน 5ADVISE.doc
6order improveแบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 6order improve.doc
7ORDERคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการก่อเหตุรำคาญ(กรณีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) กดคลิ๊กที่นี้
8order stop businessแบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้หยุดกิจการ 8order stop business.doc
9order allow restแบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต 9order allow rest.doc
10order improve annoyedแบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุรำคาญ 10order improve annoyed.doc
11order cancelแบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต 11order cancel.doc
12PT_1แบบรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1) 12PT_1.doc
13PT_2แบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทำความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (ปท.2) 13PT_2.doc
14PT_3บันทึกคำให้การผู้กระทำความผิด (ปท.3) 14PT_3.doc
15PT_4แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (ปท.4) 15PT_4.doc
16PT_5แบบเปรียบเทียบคดีค่าปรับ (ปท.5) 16PT_5.doc
17PT_6หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (ปท.6) 17PT_6.doc
18PT_7แบบประวัติผู้กระทำความผิด (ปท.7) 18PT_7.doc
19Form_S.O.1แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.1) 19Form_S.O.1.doc
20form_s.s.1แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบ สส.1) 20form_s.s.1.doc
21form_s.s.2แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข (แบบ สส.2) 21form_s.s.2.doc
22FORMแบบบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบ สส.3) กดคลิ๊กที่นี้
   

ตัวอย่างแบบฟอร์มการพิจารณาอุทธรณ์

แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งให้ทำคำชี้แจงแก้คำอุทธรณ์คำสั่ง
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการได้รับคำอุทธรณ์คำสั่ง
แบบฟอร์มเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 1
แบบฟอร์มเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 2 (กรณีข้อพิพาทมีรายละเอียดมาก)
เอกสารที่ทำเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์
เอกสารที่ทำเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งผู้อุทธรณ์) แบบที่ 1
แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งผู้อุทธรณ์) แบบที่ 2
แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง) แบบที่ 1
แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง) แบบที่ 2
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนกิจสถาน พ.ศ. 2528

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.1)
ใบขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน(แบบ สฌ.2) (สำหรับบุคคลธรรมดา)
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบสฌ.2/1) (สำหรับนิติบุคคล)
คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบสฌ.3)
ใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน(แบบ สฌ.4)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.5)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.6)
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ประกาศใช้บังคับแล้ว

 
คลิ๊ก!! เข้าอ่านเอกสารร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ.การสาธารณสุข และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี้
การบริหารจัดการ

การป้องกันการทุจริต[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138437)

ขอแบบฟอร์มรายงานการถ่ายโอนภารกิจของ อปท.ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

show-ti@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ker (show-ti-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-03 14:43:01 IP : 125.26.148.49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th