ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 คลิ๊กเปิดอ่าน!! การจัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)
 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

อ้างอิงมาจาก:เว็บไซด์ การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://www.thailocaladmin.go.th/work/km/about%20KM/about%20KM.htm

 

หนังสือน่าอ่าน สร้างแนวคิดใหม่ในการทำงาน....สรุปย่อเข้าใจง่ายๆ

 
ลิงค์มาจาก http://www.oknation.net/blog/localmaesai  ที่ทดลองทำขึ้นสำหรับเป็นฐานข้อมูลสำรองไว้ลิงค์ไฟล์ต่างๆ เพิ่มเติม  สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ก็สามารถสมัครทำบล็อกของตนเอง ก็จะเพิ่มงานสร้างสรรค์ขึ้น  ดังที่เคยแนะนำให้แต่ละกองงานมีเว็บไซด์,จดหมายข่าว,การประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในของกองงานต่าง ๆ ส่วนคลิปวีดิโอนั้น สมัครใช้บริการของ hi5 ทดลองแล้วข้อมูลค่อนข้างดีกว่าอัพโหลดจาก เว็บไซด์  http://www.esnips.com/

 คลิ๊ก!! เข้าไปศึกษาหาความรู้.....เรียนรู้ด้วยตนเอง มีถึง 5 หลักสูตร
คู่มือ การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ++มีจำนวน 5 หลักสูตร น่าสนใจ เป็นซีดีชุดเดียวกับที่ส่งให้ อปท.แล้ว ตอนนี้สามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์ได้ลิงค์มาจากเว็บไซด์ สำนักงาน ก.ถ. http://www.dloc.opm.go.th/dlocT/home/home.aspx

 ลิงค์ พิเศษ สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมความพร้อมสอบภาค ก.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 
หนังสือ รายงาน และวารสารที่กรมควบคุมมลพิษ จัดทำขึ้นเผยแพร่

ดาว์นโหลดเอกสารบรรยายจากเว็บไซด์สำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

  จากเว็บไซด์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 

เค้าโครงการการบรรยายหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ห้วงเวลาการฝึกอบรม 5 วัน

 วันที่ 1
1DIN5_CR01กลอนวินัย.... ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด 1DIN5_CR01.ppt
1DIN5_CR02กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 1DIN5_CR02.ppt
1DIN5_CR03กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1DIN5_CR03.ppt
วันที่ 2
2DIN5_CR01หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย(กทม) 2DIN5_CR01.ppt
2DIN5_CR02หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol1 2DIN5_CR02.ppt
2DIN5_CR03หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol2 2DIN5_CR03.ppt
วันที่ 3
3DIN5_CR01การตรวจสำนวนการสอบสวน 3DIN5_CR01.ppt
3DIN5_CR02การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ 3DIN5_CR02.ppt
3DIN5_CR03การรับฟังพยานหลักฐาน vol1 3DIN5_CR03.ppt
3DIN5_CR04การรับฟังพยานหลักฐาน vol2 3DIN5_CR04.ppt
วันที่ 4
4DIN5_CR01หลักการและวิธีการทำรายงานการสอบสวน 4DIN5_CR01.ppt
วันที่ 5
5DIN5_CR01พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 5DIN5_CR01.ppt
5DIN5_CR02พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 5DIN5_CR02.ppt

 
เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลตัวอย่างวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รวบรวมโดย ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง DIN_CR07_vinai.pdf

 เอกสารการบรรยายประกอบการฝึกอบรม "หลักสูตรวินัยเบื้องต้นฯ  " ห้วงเวลา 2 วัน ที่วิทยากรรับผิดชอบส่งให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำในฐานะหน่วยดำเนินการฝึกอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2552

  • หัวข้อวิชา วินัยและการรักษาวินัย DIN_CR25May2009_1.ppt
  • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย (1) DIN_CR25May2009_2.ppt
  • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวันัย (2) DIN_CR25May2009_3.ppt
  • หัวข้อวิชา การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ DIN_CR25May2009_4.ppt
 ตัวอย่างเอกสารบริหารงานบุคคล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช.....เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (สามารถใช้อ้างอิงเทียบเคียงกับประกาศฯ จังหวัดของตนเองได้ เนื่องจากของจังหวัดเชียงราย ยังไม่สามารถหาฉบับเต็มที่มีการแก้ไขครบถ้วน) คลิ๊ก รูปมือ ดาว์นโหลดเปิดอ่านเอกสาร 
 

ขอขอบคุณบทความดีๆ ซึ่งโหลดได้มานานมากแล้ว เป็นบทความดีๆ จากท่าน พันเอก  เอนก   แสงสุก (ยศในขณะนั้น)...นานแล้วจะนำมาเผยแพร่ อ้างอิงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จดั่งที่ต้องการ  เอามาฝากไว้ก่อน...คิดและลงมือทำ.

 
 

ปีงบประมาณ 2555

เอกสารคู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 
โดย ครรชิต พุทธโกษา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบคุณที่มาจากลิงค์ 

http://www1.nrct.go.th/downloads/sci_adviser/manual_develop_community.pdf

 ปีงบประมาณ 2556

การจัดทำต้นแบบสมรรถนะ ความรู้ และทักษะประจำสายงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

 

  ปีงบประมาณ 2559
 

 ปีงบประมาณ 2562

  • เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมืองเชียงราย จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย meeting2562 -1.pdf   meeting2562 - 2.pdf
 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับเวียงพางคำ

พระเจ้าพรหมมหาราช article
แผนที่ตำบลเวียงพางคำ
ทำเนียบรายชื่อผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น ในอดีตถึงปัจจุบัน
ผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
โครงสร้างส่วนราชการภายใน
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทต.เวียงพางคำCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th