ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้รับความเห็นชอบจากสภา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามให้ความเห็นชอบ  ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551  เป็นต้นไป

เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ทต.เวียงพางคำ ต่อการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535ประกอบการพิจารณาปรับปรุงยกร่างเทศบัญญัติ ขึ้นใหม่ ประจำปี 2551 Public Hearing_Health and Environment_wpk2551.pdf 
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ได้เสนอให้สภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสภาเทศบาลฯ ในสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๑ สมัยที่ ๒ ที่กำหนดเปิดประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีกำหนด ๓๐ วัน++มีรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๑๒ ฉบับ  ++คลิ๊กรูปมือตามลิงค์ด้านล่าง++ 
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ..๒๕๕๑1Local Legislation_waste.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ..๒๕๕๑ 2Local Legislation_each_bussiness.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ..๒๕๕๑ 3Local Legislation_foodsale.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด ..๒๕๕๑ 4Local Legislation_market.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ..๒๕๕๑ 5Local Legislation_sale_public_place.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ..๒๕๕๑ 6Local Legislation.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ..๒๕๕๑ 7Local Legislation.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน ..๒๕๕๑ 8Local Legislation.pdf
.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ..๒๕๕๑ 9Local Legislation_animal.pdf
๑๐.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ..๒๕๕๑ 10Local Legislation.pdf
๑๑.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ..๒๕๕๑ 11Local Legislation.pdf
๑๒.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๕๕๑ 12Local Legislation.pdf
รวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (213)

สภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ กำหนดนัดประชุม ครั้งแรก ในสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 สมัยที่ 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นได้นะครับ   หรือจะแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดนี้ ก็ได้  ซึ่งจะได้นำความคิดเห็น เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิกสภาเทศบาล  ต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หนองแหวน วันที่ตอบ 2008-05-09 09:00:36 IP : 222.123.213.227


ความคิดเห็นที่ 2 (26580)

issuu.com/maesai_business/docs/ms_business4

ผู้แสดงความคิดเห็น คลาสสิฟายด์ วันที่ตอบ 2009-02-25 12:27:51 IP : 222.123.134.155


ความคิดเห็นที่ 3 (48952)

หยุดคิดสักนิดเพื่อประเทศชาติก่อนจะกระทำสิ่งใด เพื่ออนาคตของลูกหลาน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงประชา   (เรารักทูลพระเจ้าอยู่หัวของประเทศ     เด็กน้อยนิสัยดี)

ผู้แสดงความคิดเห็น loi (khjghfg-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-31 15:35:21 IP : 222.123.86.142


ความคิดเห็นที่ 4 (49919)

การกระทำนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและสื่อชักชวนต่างๆ แม้ว่าสื่อนั้นจะมีมากเพียงใดคนไทยเราควรนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่ออนาคตของประเทศและความมั่นคงไว้

ผู้แสดงความคิดเห็น kouy (hfhgf-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-01 19:20:16 IP : 114.128.14.20


ความคิดเห็นที่ 5 (50675)

คนไทยควรสามัคคีกันไว้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อคนในครอบครัวและลูกหานของเราดีกว่าไปเชื่อสื่อต่างๆเราไม่ควรฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราต้องอยู่กึ่งกลางเพราะการแก้งแย้งชิงดีไม่ใช่นิสัยของคนไทย

เและเมืองไทยเราเป็นประเทศสยามเราควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ต่างชาติดูว่าคนไทยมีลอยยิ้มสยามทุกคน

เรารักในหลวงและประเทศไทยที่สวยงาม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น pim (pimmy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-02 15:15:36 IP : 114.128.14.20


ความคิดเห็นที่ 6 (108813)

สามัคคีคือพลัง  อนาคตของชาติ จะเป็นอย่างไร ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ในวันนี้

------------------------

ซื้ออะไรกันเวลาไปเซเว่นอีเลฟเว่น
มาสร้างนิสัยรักการอ่านกันเถอะ
มาทำอะไรเพื่อสังคมไทยจะได้น่าอยู่กันเถอะ

แวะมาดู blogของแก้ว แปปนึงจิ


 

ผู้แสดงความคิดเห็น kaewjung วันที่ตอบ 2009-07-09 14:44:27 IP : 58.8.61.254


ความคิดเห็นที่ 7 (139945)

 สวัสดีพี่ๆๆที่สำนักงานเทศบาลเวียงพางคำค่ะ

สบายดีไหมค่ะ

ตอนนี้มีกองสาธารณสุขยังค่ะ

พี่เอ็ด พี่ไก่

ผู้แสดงความคิดเห็น อีฟ วันที่ตอบ 2011-09-25 22:59:10 IP : 110.77.204.207


ความคิดเห็นที่ 8 (165504)

ครับ เห็นด้วยเลยครับ

https://glomklomcoffee.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น น่ารัก วันที่ตอบ 2021-02-12 11:33:46 IP : 49.228.160.157[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th