ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


รวมลิงค์ สำหรับเป็นข้อมูลเชื่อมต่อ "วิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ"

 
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน 
"ประชาคมตำบลเวียงพางคำ" 
คลื่น FM 103.75 MHz
เป็นการดำเนินการ  โดยชุมชน เพื่อชุมชน และของชุมชน 
เน้นความมีส่วนร่วมของประชาชน       และไม่หวังผลกำไรทางธุรกิจ
 
 
 
++ฟังเพลงคำเมือง มิวสิควีดีโอคำเมือง++
สำนักงาน กทช.   http://www.ntc.or.th/index.php
เอกสารข้อมูลทบทวนบทบาทหน้าที่ภารกิจคณะกรรมการหอกระจายข่าวฯInformation_wpkRadio2550.pdf 
          การใช้หอกระจายข่าวที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน ดังต่อไปนี้
(1) การขอใช้หอกระจายข่าวในการประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง จะต้องอนุญาตให้ผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครและพรรคการเมือง ใช้บริการหอกระจายข่าวอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
(2) การใช้หอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแนะนำคุณสมบัติของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องประชาสัมพันธ์ให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
(3) ในระหว่างที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้ผู้ประกาศข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน ใช้หอกระจายข่าวประกาศข่าวหรือประชาสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง และเกิดความเป็นธรรม
(4) เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชน ในสถานศึกษาหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ใช้บริการหอกระจายข่าว เพื่อแสดงความคิดเห็นเช่น อ่านข่าว อ่านบทความ หรือเรียงความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
          ให้คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน คัดเลือกข่าว ผลิตข่าว จัดรูปแบบรายการ โดยพิจาณาคัดเลือกเรื่องดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม
(1) นโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการ
(2) โครงสร้างการจัดองค์กรอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของรัฐ
(3) กฎมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
(4) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน
(5) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(6) การบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
(7) การขอความร่วมมือระหว่างราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ต้องการความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพลง บทความ สารคดี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
(8) อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือบุคคลอื่น
          ห้ามมิให้ดำ เนินการประชาสัมพันธ์ข่าวในลักษณะดังต่อไปนี้ ผ่านทางหอกระจายข่าว
(1) อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(3) เป็นการกล่าวหาให้ร้ายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้ใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นภายหน้า
(4) อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) เป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
วิทยุชุมชนแท้: การจัดตั้งและบริหารเพื่อชุมชน 
เปลี่ยนสกุลเพลง ด้วยโปรแกรม Nero
รวมวิทยุชุมชนทั่วประเทศ
วิทยุชุมชนเพื่อประชาชน    ร่วมด้วยช่วยกัน เชียงราย FM 103 MHz
โครงการจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน กรมประชาสัมพันธ์

ไฟล์เสียงสปอต "งานก้าวย่างปีที่ ๒ ความเหมือนที่แตกต่าง....."

 


Audio01.wma -

คลิ๊ก เปิดฟังเสียง "ข่าวบริการท้องถิ่น" ออกกระจายเสียงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ห้วงเวลา ภาคเช้า 06.00-07.00 น.ภาคเย็น 17.00-18.00 น.

 


wpk_spot20feb2009.mp3 -

 

 

 
การบริหารงานการเงินและการคลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
ร้านค้า OTOP CORNER กลุ่มองค์กรอาชีพ อบต.เวียงพางคำ
แนะนำเส้นทางเดินป่า (เส้นทางที่ 1) พิชิตยอดเขานางนอน บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคำ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงพางคำ
หอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี (แม่สาย)
OTOP CORNER เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1971)

ใครมีข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งผลการรับฟัง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในบอร์ดนี้ เพื่อจะได้นำเสนอให้คณะกรรมการ"จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ" ต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น หนองแหวน ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-22 03:05:18 IP : 222.123.23.46


ความคิดเห็นที่ 2 (18446)

คิดถึงเพื่อน ๆ ที่ผาหมีค่ะ

 

แต่ติดต่อใครไม่ได้เลย

 

 

ผูกพันค่ะเรียนที่โรงเรียนประจำกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ พอโตมาก็ไม่ได้เจอกันเลย

 

 

ถ้าใครเป็นเพื่อนเหมย ภคพรรณ มานิตอัศวกุล ติดต่อมาบ้างนะค่ะ  083-9298105

ผู้แสดงความคิดเห็น เหมย (PAKKAPARN-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2009-02-07 09:20:42 IP : 58.136.48.210


ความคิดเห็นที่ 3 (24823)

มีเพื่อนๆ เป็นใครบ้าง.....จะเป็นสื่อกลางติดต่อให้นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หนองแหวน3 (infantry21-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-21 09:32:56 IP : 117.47.43.126


ความคิดเห็นที่ 4 (131695)

ขอบคุณนะค่ะ

 

ยังไม่มีใครติดต่อมาเลย (พอดีเปลี่ยนเบอร์ด้วยอ่ะ 0823033601)pakkaparn@hi5.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เหมย (PAKKAPARN-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2009-10-28 11:13:30 IP : 58.136.48.175[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th