ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการดำเนินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2562 ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2562 ครั้งที่ 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2561 ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2561 ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2556
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2555 
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เวียงพางคำ ปี 2554 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553

ปกหน้า คำนำ สารบัญ ปกหลัง

 • โครงสร้างการบริหาร

- โครงสร้างฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
- โครงสร้างฝ่ายสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
- โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
- โครงสร้างกองคลัง
- โครงสร้างกองช่าง
- โครงสร้างกองการศึกษา

- นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม
- นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
- นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553

 

 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552 
  •  ปก คำนำ สารบัญ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1contents_Planning_Report2552.pdf
  •  - ส่วนที่ 1 2part1_Planning_Report2552.pdf
   - เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   - พันธกิจของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  • - ส่วนที่ 2
   - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • ชุดที่ 1 3part2_1Planning_Report2552.pdf
  • ชุดที่ 2 3part2_2Planning_Report2552.pdf
  •  - ส่วนที่ 3 4part3_Planning_Report2552.pdf
   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ในภาพรวม   ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในรอบปีงบประมาณ 2552
  • - ส่วนที่ 4 54 part4_Planning_Report2552.pdf
   - ข้อแนะนำ เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
      ในรอบปีงบประมาณ 2552 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
       เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  • (ขอรับสำเนาแผ่น ซีดี ฉบับเต็ม ได้ที่งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๑

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551

ปก คำนำ สารบัญ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

- ส่วนที่ 1
- เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551
- พันธกิจของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

- ส่วนที่ 2
- ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ส่วนที่ 3
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ในภาพรวม   ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในรอบปีงบประมาณ 2551

- ส่วนที่ 4
- ข้อแนะนำ เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 
   ในรอบปีงบประมาณ 2551 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th