ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletแผนอัตรากำลัง 4 ปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletศพด.วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ทะเบียนราษฎร

 
  • การแจ้งเกิด  

 เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด 

หลักฐานที่นำไปแสดง 
        1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดามารดา หรือผู้แจ้ง
        2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล 
    

  •   การแจ้งเกิดเกินกำหนด

        1. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้าเกิดในสถานพยาบาล)
        2. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้มีอาชีพมั่นคง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน   ผู้ประกอบธุรกิจ   หรือรับจ้างซึ่งมีหลักฐานแสดงภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
        3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริงของผู้แจ้ง บิดามารดา พยานบุคคล
        4. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้แจ้ง  บิดามารดา พยานบุคคล
        5. อื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการตั้งชื่อ สกุล ใบสำคัญการใช้สกุลร่วม ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า หนังสือเดินทาง
        6. รูปถ่ายบุคคลที่เกิดเกินกำหนด 2 รูป (กรณีที่มีอายุไม่เกิน 7 ขวบ) และ 3 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ขวบ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

  • การแจ้งตาย  

       เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
       เมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเหตุแห่งท้องที่ที่ตาย หรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
 
หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
        2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย
        3. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล หรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
  

  • การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา

        หมายถึง กรณีมีคนตายแล้วไม่ได้มาแจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้ให้ผู้แจ้งการตายยื่นคำร้อง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ โดยดำเนินการ ดังนี้
        1. เมื่อนายทะเบียน ได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดงแล้วดำเนินการเปรียบเทียบคดีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด
        2. สอบสวน สาเหตุจากพยานบุคคล  เพื่อให้ทราบถึง วันเดือนปีที่ตาย สถานที่ตาย และผู้รู้เห็นเหตุการณ์ตาย ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กำหนด
        3. รวบรวมหลักฐานและพิจารณาเมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งได้

  • การแจ้งย้ายที่อยู่  

1. การย้ายออก
        เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ผู้นั้นย้ายออกไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
    หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
        3. กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแจ้งย้ายออกได้ ให้นำหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัว
            ประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านมาด้วย
 
2. การย้ายเข้า
        เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
   หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
        3. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้ง 2 ตอน และเจ้าบ้านลงนามในช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งย้ายเข้า
        4. กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ให้นำหนังมอบหมายจากเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของ
            ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านมาด้วย
        5. กรณีที่บ้านว่างยังไม่มีเจ้าบ้าน ให้นำหลักฐานหนังสือสัญญาซื้อขายที่สำนักงานที่ดินออกให้
 
3. การแจ้งย้ายปลายทาง
 
   หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้า
        2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
        3. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ย้ายออก (ถ่ายเอกสาร)
        4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายเข้า
        5. เจ้าบ้านหรือผู้แจ้งย้ายเข้ายื่นคำร้องด้วยตนเอง
        6. กรณีเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งย้ายเข้ามาไม่ได้ ให้ทำหนังสือมอบหมายกันได้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้แจ้งย้าย 

  • การแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่

บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างมานานแล้ว แต่ยังไม่มีบ้านเลขที่ให้เจ้าบ้านแจ้งขอมีบ้านเลขที่ต่อนายทะเบียน
 
หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. ใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีปลูกสร้างใหม่
        2. บัตรประจำตัวประชาชน
        3. สำเนาทะเบียนบ้าน
        4. โฉนดที่ดิน
        5. แบบบ้าน 1 ชุด

  • การขอแก้ไขทะเบียนราษฎร 

    การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือมรณบัตร ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำเภอแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 
หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        2. บัตรประจำตัวผู้ขอแก้ไขรายการ
        3. เอกสารที่ขอแก้ไขรายการ
        4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการแก้ไขรายการ

  • การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  

- การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน สูติบัตร ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่ออกสูติบัตร
- การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ
- การเพิ่มชื่อตามหลักฐาน ทะเบียนบ้าน ให้ยื่นคำร้องแห่งท้องที่ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย
 
หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        2. บัตรประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อเจ้าบ้าน พยานบุคคล
        3. หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร, ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 
        (ทั้งนี้ รายละเอียดแต่ละกรณีเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  ข้อ 93 - 108)

  • การขอจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน  

       การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เกินกว่าหนึ่งแห่ง

  
หลักฐานที่นำไปแสดง
        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
        2. บัตรประจำตัวผู้ขอจำหน่ายชื่อ
        3. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อซ้ำ 
  
อัตราค่าธรรมเนียม
        - การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน ฉบับละ 10 บาท
        - การขอคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติ ฉบับละ 20 บาท
        - การขอแจ้งย้ายปลายทาง ฉบับละ 10 บาท
        - การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่เนื่องจากชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 10 บาท
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ประชาชนท่านใดที่มาติดต่องานราชการแล้วไม่ได้รับความสะดวก งานบริการล่าช้า พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์...แจ้งข้อมูลตรง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 08 9432 4646
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:5570902@wiangphangkham.go.th 5570902@dla.go.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com