ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletแผนอัตรากำลัง 4 ปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletศพด.วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 

แนวทางการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
๑. แผนการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
  ๑) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่นชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ
  ๒) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ
  ๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
  ๔) จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบผู้นำ เสนอแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
  ๕) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำขยะมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดทั้งรีไซเคิลและเศษอาหาร
  ๖) จัดประชุมแนะนำการคัดแยกขยะรีไซเคิล
  ๗) จัดประชุมสาธิตการหมักปุ๋ยใบไม้แห้ง การหมักปุ๋ยชีวภาพ การหมักก๊าซชีวภาพ การนำไปทำอาหารสัตว์
  ๘) จัดประชุมแนะนำการจัดการถังขยะในบ้าน ถนนปลอดถังขยะ
  ๙) จัดประชุมแนะนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อให้ชุมชน สะอาด สวยงาม น่าอยู่
  ๑๐) ติดตามผลการดำเนินการ
  ๑๑) สรุปข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งให้สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ ครั้ง
   - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
   - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
   - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๒. แผนการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
  ๑) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่นชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  ๒) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ
   ๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
  ๔) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต และสนับสนุนการดำเนินการในชุมชน
  ๕) จัดกิจกรรมตามโครงการ เช่นการอบรม การสาธิตการหมักปุ๋ยใบไม้แห้ง การหมักปุ๋ยชีวภาพ การหมักก๊าซชีวภาพ การนำไปทำอาหารสัตว์
  ๖) การดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในชุมชน มี่ดำเนินการตามโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
  ๗) ติดตามผลการดำเนินการ
  ๘) สรุปผลการดำเนินการรายงาน ตามแบบรายงานของกการจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล
ทุกเดือน
  ๙) สรุปข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งให้สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ ครั้ง
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
   - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
   - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๓. แผนการดำเนินการกิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์
  ๑) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ
  ๒) กำหนดแนวทางการคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์
  ๓) ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ทิ้งกิ่งไม้ตามวันนัดหมาย และนัดกับงานป้องกันฯ,งานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาล,คณะกรรมการชุมชน
  ๔) กิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดจากริมทางเท้า ที่สาธารณะ ที่เอกชน คัดแยกเฉพาะกิ่งไม้ส่งบดย่อยกิ่งไม้ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเวียงพางคำ
  ๕) คัดแยกใบไม้แห้งนำไปหมักปุ๋ยผสมกับเศษอาหารเป็นโครงการสาธิตเพื่อการเรียนรู้ของประชาชน
 ๙) สรุปข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งให้สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ ครั้ง
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
   - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
   - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๔. แผนการดำเนินโครงการคัดแยกขยะอันตรายจากบ้านเรือน/ชุมชน
  ๑) กำหนดพื้นที่ให้บริการโดยครอบคลุมชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล หอพัก ทั่วพื้นที่ที่รับผิดชอบ (นำร่องในชุมชนหนาแน่น หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙)
  ๒) จัดทำแผน ตารางการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย โดยออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายแห่งละ ๒ ครั้ง/เดือน
  ๓) ใช้รถจัดเก็บขยะเปิดท้าย ขนาด 1 ตัน เป็นการเฉพาะสำหรับจัดเก็บขยะอันตราย ออกปฏิบัติงานทุกวันเฉลี่ย วันละ ๑๒-๑๕ แห่ง
  ๔) ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน ให้รถเก็บขนมูลฝอยประจำพื้นที่ทุกหน้าที่ช่วยเก็บขยะอันตรายเสริมเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของเทศบาลตำบลเวียงพางคำเรื่องการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน
  ๕) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างกลุ่มงานเก็บขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องขยะอันตราย และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย
  ๖) จัดทำประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอันตรายแจกกลุ่มเป้าหมายและประชาชนตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อทราบกำหนดการเข้าบริการและร่วมกิจกรรม
  ๗) จัดทีมงานดำเนินกิจกรรมพบปะประชาชนโดยวิธีเคาะประตูบ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของขยะพิษหรือขยะอันตรายเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยขอรับการสนับสนุนแผ่นพับ ความรู้เรื่องขยะอันตรายจากสำนักปลัดเทศบาล
  ๘) ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน นำเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อขยายผลให้ทั่วถึงครอบคลุม
  ๙) จัดรถบริการจัดเก็บขยะพิษเข้าบริการตามแผนที่กำหนดโดยเคร่งครัด และวันเข้าบริการ จะประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย และการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำเสริมอีกทางหนึ่ง
  ๑๐) นำขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ทิ้งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่สาย* และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวัน
  ๑๑) สรุปข้อมูลให้สำนักปลัดเทศบาล เป็นประจำทุกเดือน
๕. แผนการดำเนินการกิจกรรมจัดระบบคัดแยกมูลฝอยของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ๑) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ
  ๒) กำหนดแนวทางการคัดแยกขยะของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ แต่ละส่วนราชการ
  ๓) จัดตั้งถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ๓ ถัง ประกอบด้วยถังขยะรีไซเคิลได้ (Recycle) รีไซเคิลไม่ได้ (Recycle) และเศษอาหาร (Organic Waste) เขียนป้ายสัญลักษณ์ รูปภาพประกอบ ในพื้นที่ส่วนกลางของโซนพื้นที่รับผิดชอบตามกิจกรรม ๕ ส. และพื้นที่ส่วนรวม  ๑ ชุด
  ๔) จัดตั้งจุดรับมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ ๑ จุด
  ๕) จัดตั้งถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารกับใบไม้แห้ง หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ ๑ จุด
  ๖) ออกหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทิ้งขยะให้ถูกถัง
  ๗) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก็บรีไซเคิลไปส่งขาย เก็บขยะรีไซเคิลไม่ได้ ส่งรถเก็บขนมูลฝอย และเก็บเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้
  ๘) สรุปข้อมูลส่งให้สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ ครั้ง
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๖. แผนการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
  ๑) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ
  ๒) กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
  ๓) มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปรับเข้ากับการปฏิบัติงานประจำ
  ๔) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์
  ๕) กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย หมู่บ้าน..........แห่ง ชุมชน.........แห่ง สถานศึกษา..........แห่ง
สถานประกอบการ..........แห่ง สถานที่ราชการ.........แห่ง
  ๖) ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านผู้นำองค์กรต่างๆ ตามข้อ ๕
 ๗) สรุปข้อมูลส่งให้สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ ครั้ง
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๗. แผนการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาร้านค้าของเก่า
  ๑) จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินการ
  ๒) กำหนดแนวทางการดำเนินการ
  ๓) มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปรับเข้ากับการปฏิบัติงานประจำ
  ๔) จัดหาสื่อเกี่ยวกับร้านค้าของเก่าสีเขียวของกรมควบคุมมลพิษ
  ๕) ร้านค้าของเก่าที่ดำเนินการ จำนวน..........แห่ง
  ๖) ติดตามผลการดำเนินการโดยการเยี่ยมเยียน
 ๗) สรุปข้อมูลส่งให้สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ ครั้ง
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

๘. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
ลักษณะของโครงการ
  ๑. เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
  ๒. เป็นการสร้างจิตสำนึก  ให้รักษ์ท้องถิ่นเวียงพางคำ
  ๓. เป็นการรวมพลังข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนให้รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
เป้าหมายของโครงการ
  ๑. งานตัดหญ้า/ กิ่งไม้  เก็บเศษขยะ/ล้างถนน บริเวณริมถนน (๒ ฝั่งทาง)
  ๒. งานลอกล้างท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
  ๑) จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
  ๒) แจ้งข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างของเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชน
  ๓) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
  ๔) ติดตามผลงานและรายงานผล
งบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ -
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง มกราคม ๒๕๕๕ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  กองช่าง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑. ประชาชนในพื้นที่เกิดตระหนักและเห็นคุณค่าของความร่วมมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในชุมชนให้น่าอยู่
  ๒. สภาพชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มีภูมิทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น
  ๓. สร้างความกลมเกลียวสมัครสมาน สร้างความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวเทศบาลและประชาชนทั่วไป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ประชาชนท่านใดที่มาติดต่องานราชการแล้วไม่ได้รับความสะดวก งานบริการล่าช้า พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์...แจ้งข้อมูลตรง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 08 9432 4646
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:5570902@wiangphangkham.go.th 5570902@dla.go.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com