ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


รางวัลพระปกเกล้า 2552...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ
 
ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติหดหาย
         ทุกปัญหามุ่งตรงรุมล้อมคนไทย
 
หากคนไทยไร้ซึ่งสามัคคี..
         เมื่อประเทศถูกย่ำยี่ เราจะอยู่รอดได้อย่างไร
 
รางวัลพระปกเกล้า...
         เกียรติภูมิของท้องถิ่น...
                   สู่สันติสุขของประเทศ

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552


            สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
            สำหรับในปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นปีที่ 9 ของรางวัลพระปกเกล้า สถาบันได้ทำการปรับโฉมการมอบรางวัลพระปกเกล้าใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้ขยายประเภทรางวัลประปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
             ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
             ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
             ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ตัวชี้วัด
-หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
-นวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
-การตอบสนองปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
-การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มและเสนอแนะโครงการ
-การมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิ่น
-นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ
            ตัวชี้วัด
-นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การมีกลไกรูปแบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การมีแผนงานและมีการดำเนินตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดความสันติสุขและสมานฉันท์
-การประยุกต์ให้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การปลูกผังค่านิยมด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-ประสบการณ์ข้อพิพาทกับประชาชน
-กรณีศึกษาที่เป็นเลิศด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู้เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
             ตัวชี้วัด
-นโยบายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
-แผนงาน โครงการ กิจกรรม สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย
-บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการริเริ่มเครือข่าย/เข้าร่วมเครือข่าย
-การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย
-การสนับสนุนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเครือข่าย
-การจัดทำผลการดำเนินงานเครือข่าย
-กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของการทำงานเครือข่าย

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า


             การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมา แบ่งการมอบรางวัล ออกเป็น 2 ระดับ คือ
โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้น ๆ
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้น ๆ
กระบวนการประเมินและคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มีกระบวนการหลัก ดังนี้
 ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร
 ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น
 คณะวิจัยทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (แยกตามประเภท) ในขั้นตอนนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน
 ขั้นที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น
  ขั้นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
  คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ
  ขั้นที่ 3.2 การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการและกิจกรรม
 ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่
 จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จะได้รับการพิจารณาเพื่อการศึกษาข้อมูลในพื้นที่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
 ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 2552
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้ว จะจัดให้มีการประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มี “ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่ “ผ่านเกณฑ์” และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
 ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วย

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2552
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน 10 แห่ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
4.เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5.เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
6.เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ *
7.เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8.เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
9.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
10.องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน *

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน 4 แห่ง
1.เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2.เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
3.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
4.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
จำนวน 10 แห่ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
5.เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
6.เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
8.เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
9.องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน *
10.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน 12 แห่ง
1.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3.เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนะบุรี
4.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5.เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6.เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
7.เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
8.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
9.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
11.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
12.องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน 6 แห่ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
3.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
4.เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
5.เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
6.เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
จำนวน 4 แห่ง
1.เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3.เทศบาลตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
4.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิดีทัศน์ รางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙ เพื่อพัฒนาประเทศไทย

 ข้อมูลพื้นฐาน
- สถานที่ตั้ง ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 โทรศัพท์/โทรสาร 053-646569 สายด่วน 089-4218191
- ประชากร  จำนวน 12,114 คน ( ชาย 5,365 คน  หญิง 6,020 คน )
- พื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร ( ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน )
- รายได้ 18,375,800 บาท
 ( ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
- เงินอุดหนุน  17,598,874 บาท

คณะผู้บริหาร
1. นายศิลาฤทธิ์      กวางทอง นายกเทศมนตรี
2. นายอุดม             พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาเทศบาล
3. ร้อยโทกิตติชัย    เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล

 

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

           แม้ว่าเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ความหลากหลายดังกล่าวมิได้สร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่แต่อย่างใด หากแต่ปัญหาความยัดแย้งที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงพางคำนั้นกลับเกิดจากการดำเนินโครงการของท้องถิ่นเองที่ประชาชนมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกและเกิดจากการที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบการของภาคเอกชน เทศบาลตำบลเวียงพางคำตระหนักถึงสภาพความขัดแย้งดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาแนวทางในการจัดการร่วมกันที่เป็นฉันทามติที่ยอมรับของทุกฝ่าย ด้วยการนำนวัตกรรมการสานเสวนาหาทางออกมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง ประสานผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนร่วมกัน อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมอย่างสันติสุข

          สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้แก่
โครงการจัดการความขัดแย้งในเขตพื้นที่รับทิ้งขยะ พื้นที่เช่าของเอกชนในเขตชุมชนบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำถูกใช้เป็นที่รับทิ้งขยะของเทศบาลตำบลแม่สาย แต่ด้วยการกำจัดโดยวิธีฝังกลบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้นได้สร้างปัญหาเหตุรำคาญจากแมลงวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้กลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่นำชาวบ้านประท้วง ร้องเรียน จนกระทั่งลุกลามถึงการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อปิดทางเข้าบ่อขยะ ทำให้เกิดขยะล้นเมืองแม่สาย ต่อมาเทศบาลตำบลแม่สายจึงได้ซื้อพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่รับทิ้งขยะเดิมเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร แต่การดำเนินงานขาดซึ่งการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจเกรงว่าจะประสบกับปัญหาเช่นเดิม ทำให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลแม่สายไม่สำเร็จลุล่วง
          ด้วยเหตุขัดแย้งดังกล่าวเทศบาลตำบลเวียงพางคำจึงได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่สายจัดเวทีเสวนาร่วมกับกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมและพื้นที่ใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลของกลุ่ม และให้โอกาสผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่สายชี้แจงแนวนโยบาย ข้อเท็จจริงของโครงการตลอดจนนำกลุ่มที่ได้รับผลกระทบร่วมศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบกำจัดขยะในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ
          ต่อมาเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้เป็นแกนหลักในการจัดประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และประสานแนวทาง ประเด็นปัญหา และข้อวิตกกังวลของประชาชนให้กับเทศบาลตำบลแม่สายได้รับทราบ ตลอดจนแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่จะได้เข้าไปมีส่วนรวมในการบริหารจัดการขยะ เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ภายใต้หลักการประสานประโยชน์ขององค์กรทุกภาคส่วน อีกทั้งมีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การส่งเสริมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล การจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน ปัจจุบันศูนย์กำจัดขยะฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว ด้วยระบบการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลและครบวงจรทำให้ไม่เกิดปัญหาแมลงวันและกลิ่นรบกวนเหมือนในอดีต ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการจ้างแรงงานในศูนย์กำจัดขยะฯ และมีรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตลอดจนมีโอกาสในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของศูนย์กำจัดขยะฯ รวมถึงได้รับประโยชน์จากการขยายเขตประปาและไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ด้วย
          การจัดการความขัดแย้งจากมลพิษทางเสียงของโรงงานเจียรหินกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีโรงงานเจียรหินจำนวน 2 แห่งและมี 1 แห่งที่ถูกร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากเสียงเจียรหินทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้ ประกอบกับเศษฝุ่นผงหินที่เกิดขึ้นจากการเจียร เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนต้องใช้เวลาพักผ่อนในช่วงกลางวัน และทำงานในช่วงกลางคืน ในขั้นแรกของการเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านจำทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการเจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกับทั้งสองฝ่าย แต่ความขัดแย้งก็ยังไม่ยุติ จึงนำไปสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยของผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ภายใต้หลักการประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วน จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้โรงงานเจียรหินปรับเวลาในการทำงานออกไปจากเดิมเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
          เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มีลักษณะของสังคมเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยมีอาณาเขตติดกับประเทศสหภาพพม่าและมีพื้นที่ทั้งที่ราบและเทือกเขา ประกอบกับประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เทศบาลจึงมีการมุ่งเน้นการทำงานในลักษณะการเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของภาคประชาชนหน่วยงานราชการในพื้นที่ และเทศบาล อันจะเห็นได้จากการจัดตั้ง “เครือข่ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ” ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุ รับแจ้งเหตุอุบัติภัย และพัฒนาการไปจนถึงการสอดส่องตรวจตรา เฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

          สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้แก่
          กลุ่มเครือข่ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้พัฒนาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะของเครือข่ายการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเทศบาล และมีสำนักงานของศูนย์ฯที่แยกตัวออกจากสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนในการรับแจ้งเหตุร้ายและเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร ผ่านโทรศัพท์สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงได้มีการก่อสร้างจุดเฝ้าระวังเหตุศูนย์ อปพร.หมู่บ้านให้เป็นสถานที่ของเครือข่ายในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุ รับแจ้งเหตุอุบัติภัย เครือข่ายศูนย์อปพร. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีกิจกรรมร่วมผสมผสานในลักษณะบูรณาการนำไปสู่ความเชื่อมั่นแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเวียงพางคำต้นแบบประกอบกับมีการขยายเครือข่ายการทำงานจากเดิมเพียงระดับหมู่บ้านและตำบลเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายในระดับอำเภอและจังหวัด ผ่านการจัดทำบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทุกระดับ และมีการพัฒนาทักษะในการทำงานของสมาชิกอปพร.ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการกู้ชีพและกู้ภัย โดยมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำศูนย์อปพร. เทศบาลตำบลเวียงพางคำนอกจากนี้ศูนย์อปพร. ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม คือ โครงการสายตรวจอปพร. เพื่อร่วมตรวจป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด โครงการเตรียมความพร้อมของหน่วยเผชิญเหตุและรักษาความสงบในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการจัดการและป้องกันอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นต้น ในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายนั้น เทศบาลตำบลเวียงพางคำมีการจัดตั้งงบประมาณไว้ในการสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของศูนย์อปพร. เทศบาลเวียงพางคำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนศูนย์อปพร. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อสมาชิกอปพร.ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
          ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ศตส.ทต.เวียงพางคำ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยการรักษาสภาพของตำบล หมู่บ้าน ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ จึงมีการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนสร้างเครือข่ายกลุ่มในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งประสานงานจัดทำโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำท้องที่ผู้บริหาร สถานศึกษาในพื้นที่ และ ศตส.อำเภอแม่สาย พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติดำเนินการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมของคณะทำงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ศตส.ทต.เวียงพางคำ) และเชื่อมโยงการจัดทำกิจกรรมปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกลุ่มเครือข่าย “กลุ่มจักรยานสีแดง” ตามโครงการเวียงพางคำปั่นสุขใจ น้อมถวายองค์ราชัน ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง โดยกำหนดทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. สมาชิกของชมรมเข้าร่วมปั่นจักรยานโดยสวมเสื้อ และหมวกสัญลักษณ์ของชมรม 
          เทศบาลตำบลเวียงพางคำยึดหลักการบริหารที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำงานแบบประสานความร่วมมือ เปิดรับฟังความคิดเห็นและความต้องการที่แตกต่าง ด้วยเพราะเป็นพหุสังคมที่มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ เทศบาลจึงมุ่งเน้นให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวอาข่า กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้พิการมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทำงานของเทศบาล ส่งเสริม ธำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำของแต่ละชนเผ่าให้คงสืบไป อีกทั้งมีการส่งเสริมบทบาทการทำงานของกำนันและผู้ใหญ่บ้านประสานความร่วมมือกับสมาชิกสภาเทศบาลที่สามารถดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีผ่านการประกวดหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล
          สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้แก่
          โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้า ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมตลอดจนความต้องการของหมู่บ้าน โดยการสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาที่สนองความต้องการของหมู่บ้านของตน รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาภายในแต่ละหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทำไว้ อันนับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และถอดประสบการณ์การพัฒนาร่วมกันภาพในหมู่บ้านและตำบลให้มีการพัฒนาไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ผลจากการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนในตำบลเวียงพางคำมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล และทำให้ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีการตื่นตัว โดยการบริหารจัดการองค์กรและหมู่บ้านให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเวียงพางคำเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง มีจิตสำนึกที่ดีและเข้าใจถึงคุณค่าของการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาลในชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต
          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มีลักษณะของสังคมเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 มีคนไทยเชื้อสายชาวเขาเผ่าอาข่าอาศัยอยู่ และด้วยลักษณะของสังคมทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ไม่เพียงแต่การทำการเกษตรเท่านั้น ยังมีอาชีพรับราชการ รับจ้างค้าขาย และอาชีพอื่นๆ และมีพื้นที่เขตการปกครองติดกับชายแดนไทย-พม่า จึงทำให้มีประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้มีการกำหนดพันธกิจหลักที่จะทำการส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และประสานสร้างความสามัคคี จึงนำเอาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ของเทศบาลมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี โดยการส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าอาข่าธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตน โดยมีการประกวดและแข่งขัน และประสานงานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรม ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
การบริหารจัดการ

รางวัลพระปกเกล้า ๓ ปีซ้อน ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๓
ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก"รางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๐"
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
“บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”
ถอดรหัสรางวัลพระปกเกล้า’ 50
9ศูนย์ถ่ายทอดทางเกษตรและอาชีพ
8ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยฯ
7ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
6ศูนย์ ICT ทต.เวียงพางคำ
5ศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ
4ศูนย์ เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
3ศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ
2ศรภ.ทต.เวียงพางคำ
1ศตส.ทต.เวียงพางคำ
เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th