ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
ท่านใด มีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจากที่ลงเผยแพร่ หรือมีความประสงค์จะขอรับเป็นไพล์ข้อมูล จัดส่งทางอีเมล์ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการทราบ วัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูล ตามแบบฟอร์มข้างล่าง  ทางทีมงานจะจัดส่งให้ทราบโดยเร็ว.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๓๐    หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ และ ๐๘๖-๔๒๑๘๑๙๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๖๕๗๐๙๐๒@thailocaladmin.go.th  และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทาง Internet ได้ที่เว็บไซต์  www.wiangphangkham.go.th
 
 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 •  
 แผนพัฒนาสามปี
 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
แผนการดำเนินงาน
 
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2546 Report2546.pdf
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2548 Report2548.pdf
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2549 Planning_Report2549.pdf (2.05 MB)
 • รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการฯ img003.pdf
 • ตัวอย่างรายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ R3a_wpk2551.pdf 
 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551
  • ปก คำนำ สารบัญ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ contents_Planning_Report2551.pdf
  • - ส่วนที่ 1 part1_Planning_Report2551.pdf
   - เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   - พันธกิจของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  • - ส่วนที่ 2 part2_Planning_Report2551.pdf
   - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
   แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
  •  - ส่วนที่ 3 part3_Planning_Report2551.pdf
   - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ในภาพรวม   ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในรอบปีงบประมาณ 2551
  • - ส่วนที่ 4 part4_Planning_Report2551.pdf
   - ข้อแนะนำ เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 
      ในรอบปีงบประมาณ 2551 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
       เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552
 •  ปก คำนำ สารบัญ ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1contents_Planning_Report2552.pdf
 •  - ส่วนที่ 1 2part1_Planning_Report2552.pdf
  - เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552
  - พันธกิจของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 • - ส่วนที่ 2
  - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ชุดที่ 1 3part2_1Planning_Report2552.pdf
 • ชุดที่ 2 3part2_2Planning_Report2552.pdf
 •  - ส่วนที่ 3 4part3_Planning_Report2552.pdf
  - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ในภาพรวม   ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในรอบปีงบประมาณ 2552
 • - ส่วนที่ 4 54 part4_Planning_Report2552.pdf
  - ข้อแนะนำ เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
     ในรอบปีงบประมาณ 2552 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 • (ขอรับสำเนาแผ่น ซีดี ฉบับเต็ม ได้ที่งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2
 
 
 
 
ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (Service Link) "จุดนัดพบ ที่ได้ครบทุกอย่าง"
ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำร้อง แบบตัวอย่างต่างๆ สามารถดาว์นโหลดยื่นคำร้องได้ทันที
 ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

 

 

 

 
รวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@
++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139470)

ขอความอนุเคราะห์ขอ  รายละเอียดตรวจคอทีม ข้อ 7.1  และ 7.2  ด้วยคะ่  ขอบคุณมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วันที่ตอบ 2011-07-27 15:44:30 IP : 118.174.28.242


ความคิดเห็นที่ 2 (141696)

อยากรู้จักคนที่สร้างเว๊ปไซต์เทศบาลเวียงพางคำ จังคงเก่งน่าดูค่ะ เยี่ยมมาก อิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องพร (ponryok-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-05 15:31:22 IP : 1.4.140.105


ความคิดเห็นที่ 3 (141760)

เวปของเทศบาลเวียงพางคำ ดีมาก ๆ ค่ะ  และขอความอนุเคราะห์ขอ  รายละเอียดตรวจคอทีม ข้อ 7.1  และ 7.2  ด้วยคะ่  ขอบคุณมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (mmm-sk22-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-18 15:08:43 IP : 180.180.241.243


ความคิดเห็นที่ 4 (143395)

เลอะไป

ผู้แสดงความคิดเห็น kai วันที่ตอบ 2013-05-09 09:34:21 IP : 182.52.62.183


ความคิดเห็นที่ 5 (153431)

อยากรู้จักวัฒนธรรมของชุมชน ป่ายาง อ. แม่สาย  จ.เชียงราย  และเว็บไซต์ของ  โรงเรียนของ จังหวัดแพร่ เพราะจะได้หาข้อมูล  อยากรู้จักเว็บไซต์ของ เทศบาลเวียงพางคำ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ตอบ 2014-09-09 19:27:16 IP : 125.24.150.35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th