ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๓


 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ประจำปี 2554 mou2554001.pdf

 เอกสารเผยแพร่

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
 • มิติที่ ๑ การปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก 1-2557(1).doc
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบมิติที่ ๑ 1-2557.doc
 • มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 2-2557(1 ).doc
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบมิติที่ ๒ 2-2557.doc
 • มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3-2557(1).doc
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบมิติที่ ๓ 3-2557.doc
 • มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4-2557(1).doc
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบมิติที่ ๔ 4-2557.doc
 • มิติที่ ๕ ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ 5-2557 (1).doc
 • รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบมิติที่ ๕  5-2557.doc
ร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • เค้าโครง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี file1.doc
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file2.doc
 • คู่มือการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท. file3.pdf
 • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต file4.pdf
 •  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 12 มีนาคม 2560 ITA1-2560.doc
 • ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  เรื่อง  นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ITA2-2560.doc
 • ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงพางคำว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ITA3-2560.doc
 • ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
  แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ITA4-2560.doc
 • ข้อความประชาสัมพันธ์
  รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงพางคำเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ITA5-2560.doc
 •  ร่าง แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
  ของกระทรวงมหาดไทย ITA6-2560.doc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คลิ๊ก!!ติดตามรายละเอียดโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓  
 • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
  เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2553
                      ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเห็นสมควรพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2553...คลิ๊กติดตามรายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันทุจริต ประจำปี 2553   เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้รับการพิจารณา 1 ใน 7 แห่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ  คลิ๊กติดตามรายละเอียด
ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน
 โปรดกรอกข้อมูลและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นใด ที่ส่งผลต่อการป้องกันการทุจริตได้อย่างไรในเรื่องต่อไปนี้ พร้อมจัดส่งเอกสาร ภาพถ่ายกิจกรรมและหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แสดงว่าได้ดำเนินมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นใด ดังกล่าวจริง
 
๑. การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ๑.๑ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เช่น มาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตในการยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้ว) แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้างหรืองานก่อสร้าง เป็นต้น
                      ไม่มี                
     มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
๑.  การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้k'        
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ
๓.  การควบคุมงานใช้ผู้มีความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้าง
๔.  การตรวจรับงานจ้างมีการให้ประชาชนที่เป็นตัวแทนประชาคมเข้าร่วมตรวจงานจ้าง
 
 ๑.๒ การจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น เช่น แนวทางการป้องกันการทุจริตในการประเมิน การติดตามจัดเก็บภาษีที่ค้างชำระ มาตรการส่งเสริมให้เกิดการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
                      ไม่มี                
     มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้า
๑. มีการประเมินภาษีด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
๒. มีการติดตามภาษีที่ค้างชำระเพื่อให้การเก็บภาษีครบถ้วนถูกต้อง
๓. มีโครงการมาตรการจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี  
          
 ๑.๓ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต
 เช่น ระบบการควบคุมภายในที่ดี แนวทางการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม วิธีการจัดบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น
                      ไม่มี                
      มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 
 ๑. การจัดระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. 
 ๒. มีการปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่บริการประชาชน
 ๓. มีการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส. เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว
 ๔. มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้บริการประชาชนให้ได้ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
๑.๔ บทบาทของสภาท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต เช่น แนวทางการติดตามและตรวจสอบ                   การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารท้องถิ่นและบุคลากรของท้องถิ่น แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วม                          และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น
                      ไม่มี                
                       มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อร่วมตรวจสอบการทำงาน
 ๒. ฝ่ายสภามีการเชิญผู้นำชุมชนส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุมสภาเพื่อร่วมตรวจสอบการทำงาน
 ๓. มีการเชิญผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อซักถามการทำงานบริหารท้องถิ่น
 ๔. สภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาเทศบาลเพื่อตรวจสอบการทำงานของเทศบาล  ๘  ฝ่าย
 ๕. ฝ่ายสภาร่วมเป็นคณะกรรมการเก็บเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

๒. การส่งเสริมการสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ได้กำหนดให้มีมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มบุคคลหรือภาคส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่  อย่างไร
 
 ๒.๑ กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น เช่น แนวทางส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตให้เป็นที่ประจักษ์                       ในท้องถิ่น เป็นต้น
                      ไม่มี                
         มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้าง จริยธรรม
 ๒. มีการจัดทำระเบียบเทศบาลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
 ๓. มีการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการประจำและพนักงานเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 ๒.๒ กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น แนวทางส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ การจัดทำประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำที่เป็น           การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น
                      ไม่มี                
     มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. ฝ่ายสภามีการจัดทำระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต
 
 ๒.๓ กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน เช่น แนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนมุ่งทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนด้วยความพอเพียง รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน           เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การจัดกิจกรรมให้รางวัลหรือยกย่องคนทำดี ซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
                      ไม่มี                
       มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการเชิญประชาชนและกลุ่มองค์กรชุมชนเข้าร่วมทำกิจกรรมทำความดีในวัน อปพร. โดยการทำความสะอาดถนนหนทางในหมู่บ้านและถนนหลักที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันและยกย่อง อปพร.ดีเด่น
 ๒. มีการให้รางวัล ครอบครัวดีเด่นของสังคมเพื่อยกย่องคนทำความดี
 ๓. มีโครงการอบรมเยาชนค่ายมงคลธรรม ประจำปี ๒๕๕๓  เพื่อให้เยาชนรู้จักทำความดีซื่อสัตย์ฯ
 ๔. มีโครงการมอบใบประกาศแก่ผู้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด
 
 ๒.๔ กลุ่มธุรกิจเอกชน เช่น แนวทางส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร การสร้างจิตสำนึกในการบริหารโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชำระภาษีโดยถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด เป็นต้น
                      ไม่มี                
                     มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการเชิญบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจรถบรรทุกเข้าร่วมกิจกรรมกวาดและล้างถนนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและแสดงถึงความเสียสละ
 ๒. มีการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้มาชำระภาษีในเวลาที่กำหนด
 
๓. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ได้กำหนดให้มีมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  อย่างไร 
 ๓.๑ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน เช่น การจัดให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน             ความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมและชักชวนให้ประชาชนเข้ามา         ใช้บริการ การพัฒนาให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีกิจกรรมที่หลากหลายให้บริการแก่ประชาชน เป็นต้น
                      ไม่มี                
                    มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนที่มาขอข้อมูลข่าวสาร
 ๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร

 ๓.๒ การจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง เช่น กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย รถกระจายเสียง เว็บไซต์   เป็นต้น
                      ไม่มี                
                   มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการดำเนินการ “จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ ๑๐๓.๗๕ MHZ
 ๒. มีเวปไซต์ของหน่วยงานไว้แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน www.nang-non.com
 ๓. มีการจัดทำเอกสารบอกกล่าวแถลงไขรายเดือน
 ๔. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 ๕. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตั้งไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน
 
๓.๓ การเผยแพร่เอกสารข้อมูลที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อย่างเป็นปัจจุบัน  เช่น  แนวทางในการเผยแพร่นโยบาย  แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนงานโครงการ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  รายงานการประชุมสภาทุกครั้ง  ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น
                      ไม่มี                
      มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยการจัดงาน “ข่วงคำอู้ กำกิ๋น กำเล่น”  
๓. การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลให้ประชาชนทราบ
 
 ๓.๔ การจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสาร เช่น แนวทางพัฒนา                   การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร สภาท้องถิ่นกับประชาชน แนวทางในการกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เป็นต้น
                      ไม่มี                
      มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ทุกหมู่บ้านและสำนักงานเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 ๓.๕ การจัดให้มีกลไกดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   เช่น แนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่รวดเร็ว เป็นธรรม แนวทางการพัฒนารูปแบบและช่องทาง                 การรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาและแจ้งผลให้ประชาชนทราบ เป็นต้น
                      ไม่มี                
      มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
๑. มีการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความรวดเร็ว
๒. มีการแจ้งให้ผู้ร้องทราบเมื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสร็จเรียบร้อย
๓. มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
 
 
๔. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การป้องกันการทุจริต และการเฝ้าระวัง
    ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ได้กำหนดให้มีมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การป้องกัน             การทุจริตและเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคส่วนดังต่อไปนี้หรือไม่  อย่างไร
 
 ๔.๑ กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน   เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมกลุ่มเยาวชนต่อต้านการทุจริต แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม   ในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการทุจริต การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายป้องกันการทุจริต                          ภาคประชาชน แนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ เป็นต้น
                      ไม่มี                
      มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการดำเนินการกิจกรรม  ๙  ศูนย์ ๙๙  เครือข่ายการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของทุกกกลุ่มชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและร่วมตรวจสอบการทำงานของเทศบาลฯ
 ๒. มีการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมตำบลสัญจรประจำทุกเดือนเพื่อให้ทุกกลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 
๔.๒ กลุ่มภาคราชการ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการอื่นในการป้องกันการทุจริต การประสานแผนปฏิบัติการหรือการร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
                      ไม่มี                

     มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
      
 ๑. เชิญส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลสัญจรเพื่อระดมแนวคิดและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
๔.๓ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน เช่น แนวทางประสานทำความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความเหมาะสมและติดตามตรวจสอบการกำหนดราคากลาง ส่งเสริม                  การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังวิธีประมูลงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นต้น
                      ไม่มี                
     มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 ๑. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อที่ประชุมประชาคมตำบลสัญจรเพื่อให้กลุ่มธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการประมูลงานของเทศบาลฯ
 
๔.๔ กลุ่มสถาบันศาสนา/มูลนิธิ/สมาคม เช่น แนวทางในการส่งเสริมให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม                    เป็นแนวร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมให้สถาบันศาสนา/มูลนิธิ/สมาคม เป็นแกนนำในการป้องกันการทุจริต เป็นต้น
               ไม่มี                
                    มี   ให้ระบุและอธิบายโดยย่อถึงมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

 

 
การบริหารจัดการ

รางวัลพระปกเกล้า ๓ ปีซ้อน ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐
รางวัลพระปกเกล้า 2552...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก"รางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๐"
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
“บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”
ถอดรหัสรางวัลพระปกเกล้า’ 50
9ศูนย์ถ่ายทอดทางเกษตรและอาชีพ
8ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยฯ
7ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
6ศูนย์ ICT ทต.เวียงพางคำ
5ศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ
4ศูนย์ เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
3ศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคำ
2ศรภ.ทต.เวียงพางคำ
1ศตส.ทต.เวียงพางคำ
เชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th