ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ วันเลือกตั้ง 24 กรกฎาคม 2554

 
 

**เตรียมการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ**
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มีมติในการประชุม ครั้งที่ 36/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  ให้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีนายศิลาฤทธิ์  กวางทอง (ลาออก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554) โดยมีสาระสำคัญ

1.วันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554

2.วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554

ทั้งนี้  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จักได้เตรียมการ จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการรับสมัคร และเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ตามลำดับในโอกาสต่อไป

จึงประกาศแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ปฏิทินการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ที่สำคัญ
 14 มิ.ย.2554   ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ.1
20-24 มิ.ย.2554  วันรับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
24 มิ.ย.2554  วันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1 ก.ค.2554   วันสุดท้ายประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ผ.ถ.27)
วันสุดท้ายตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ(ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร)
3 ก.ค.2554  วันสุดท้ายยื่นคำร้องให้ถอนชื่อการเป็นผู้สมัครฯ
วันสุดท้ายแต่งตั้ง ผอ.ปน./กปน./รปภ./กนค. (ผ.ถ.7,8,38)
วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันสุดท้ายประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ผ.ถ.4)
4 ก.ค.2554  วันสุดท้ายที่ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านสิทธิสมัครฯ (ภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร)
8 ก.ค.2554  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไปยังเจ้าบ้าน (ผ.ถ.10)
13 ก.ค.2554  วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง (ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน)
16 ก.ค.2554  วันสุดท้ายแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
วันสุดท้ายแจ้งเหตุไม่อาจทำให้ไปใช้สิทธิฯ (ผ.ถ.31)
วันสุดท้ายประกาศกำหนดระยะเวลาส่งหีบบัตรฯ (ผ.ถ.37)
ประกาศกำหนดสถานที่นับคะแนน (ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน)
22 ก.ค.2554  วันสุดท้ายแจ้งผลการเพิ่มชื่อถอนชื่อ
อบรม ผอ.ปน./กปน./รปภ./กนค./จนค.
23 ก.ค.2554  จ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ค.2554  -วันเลือกตั้ง
31 ก.ค.2554  วันสุดท้ายแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ผ.ถ.31) (ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง)
ประกาศ คำสั่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่สำคัญ

แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
รวบรวมโดย นายวินัย เลิศรัตนวงศ์  หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดย นายวินัย เลิศรัตนวงศ์ หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

 

แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
ภายหลังเสร็จสิ้นกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร ๒ ราย
นายฉัตรชัย  ชัยศิริ สมัครวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง สมัครวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
นายฉัตรชัย ชัยศิริ อายุ ๓๔ ปี
๓๒๐ หมู่ที่ ๔ ต.เวียงพางคำ
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง อายุ ๔๗ ปี
๑๕๙ หมู่ที่ ๕ ต.เวียงพางคำ

 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

หน่วย
เลือกตั้งที่
หมู่ที่/บ้าน จำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย 736 893 1629 164 159 323

2

หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม 400 512  912 63  82  145 
หมู่ที่ 3 บ้านเวียงพาน  24 22  46  14  21 
  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน  137 134  271  59  49  108 
รวมหน่วย 2  561  668 1229  136  138 274 
3 หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ  630 617 1247 219  227  446 
4 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี  344 337 681  215  228  443 
5 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่        9 10 19 
หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก        131 120 251 
 รวมหน่วย 5        140 130  270 
6 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่  746 796  1542  331  362  693 
7 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข  596 681  1277  382  450  832 
8 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ  924 1013  1937  252  263  515 
9 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ        345 404  749 
10 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก 937  1110  2047  135  153  288 
รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  5474 6115  11589  2319  2514  4833 

 ข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

หน่วย
ที่
หมาย
เลข
1
หมาย
เลข
2
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป รวม
บัตร
ที่ลง
คะแนน
ร้อยละ บัตร
เลือกตั้ง
ที่เหลือ
บัตรที่
ได้รับ
การ
จัดสรร
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
บัตร
ดี
ร้อยละ บัตร
เสีย
ร้อยละ บัตรไม่
ประสงค์
ลง
คะแนน
ร้อยละ
 1
บ้านแม่สาย
71  89 325  323  160  92.49  3.47  4.05  173  53.56  152 
 2
ดอยงาม
เวียงพาน
ห้วยน้ำริน
110  27  275  274  137  90.73  1.99  11  7.28  151  55.11  124 
 3
ป่าเหมือด
รุ่งเจริญ
108  134  450  446  242  97.19  2.41  0.40  249  55.83  201 

ผาหมี
151  41  450  443  192  90.14  18  8.45  1.41  213  48.08  237 
 5
ป่ายางใหม่
ป่ายางผาแตก
109  15  275  270  124  93.23  3.76  3.01  133  49.26  142 
 6
ป่ายางใหม่
253  93  700  693  346  94.54  2.46  11  3.01  366  52.81  334 
 7
ป่าเหมือด
สันติสุข
336  171  850  832  507  96.57  1.52  10  1.90  525  63.10  325 
 8
ป่าเหมือด
สุขสำราญ
205  117  525  515  322  94.71  2.65  2.65  340  66.02  185 
 9
ป่่าเหมือด
สุขสำราญ
260  152  750  749  412  96.71  10  2.35  0.94  426  56.88  324 
10 
ป่ายางผาแตก
102  17  300  288  119  87.50  5.15  10  7.35  136  47.22  164 
                           
รวม  1705  856  4900  4833  2561  94.43  81  2.99  70  2.58  2712  56.11  2188 

 
รวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (กรณีครบวาระ) วันเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ข้อมูลบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตำบล และหมู่บ้าน....
คำสั่ง ประกาศ บทความที่สำคัญของฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ (สำหรับสมาชิก)
ดาว์นโหลด เอกสาร บทความต่าง ๆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.เวียงพางคำ (สำหรับสมาชิก)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@
++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th