ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
รวบรวมโดย นายวินัย เลิศรัตนวงศ์
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
คลิ๊ก ดาว์นโหลดข้อมูลจากเว็บลิงค์ http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=4455

1.การคัดค้านการรับสมัคร หรือ ไม่รับสมัครเลือกตั้ง ( ม.49,50 )
1.1 การร้องคัดค้านการไม่ประกาศชื่อตนเองเป็นผู้สมัครฯ ผู้สมัครฯ ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อ
หากประสงค์คัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติ ต้องร้องคัดค้านกรณีดังกล่าวต่อ กกต. จังหวัด ภายในสามวัน
นับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ
1.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ร้องคัดค้านผู้สมัครฯ ว่าขาดคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นต้อง
ร้องคัดค้านต่อ กกต.จังหวัด ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน เพื่อให้ กกต.จังหวัดทำการไต่สวนและวินิจฉัย
2.การร้องคัดค้านการเลือกตั้งว่ามิได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ผู้ประสงค์ร้องคัดค้านต้อง
ดำเนินการดังนี้.
2.1 ทำเป็นหนังสือ โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมีรายละเอียดดังนี้
- วัน เดือน ปี ที่จัดทำคำร้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ร้องท้ายคำร้อง
- ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้ร้อง และหมายเลขโทร(ถ้าหากมี)
- ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของผู้ถูกร้อง
- รายละเอียดเรื่องที่ร้อง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
- ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ พร้อมรับรองสำเนา
2.2 การร้องคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือกรรมการนับคะแนน
ผู้ร้องจะต้องทำการทักท้วงเหตุที่เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั้นๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ หรือกรรมการนับคะแนนแล้วแต่กรณีจะต้องบันทึกเหตุแห่งการทักท้วงนั้นและมอบต้นฉบับให้แก่
ผู้ทักท้วงโดยเจ้าหน้าที่เก็บคู่ฉบับไว้ และผู้ทักท้วงต้องนำบันทึกการทักท้วงไปประกอบการร้องคัดค้านด้วย
2.3 ระยะเวลาในการร้องคัดค้าน
ผู้ร้องสามารถร้องคัดค้านได้ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงหลังวันที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
แล้วอีกสามสิบวัน (ในกรณีร้องคัดค้านหลัง กกต. ประกาศรับรองผล ผู้มีสิทธิร้องคัดค้านต้องเข้าชื่อร้องคัดค้านไม่น้อย
กว่าสิบคน นอกจากนั้นยังให้สิทธิแก่นายอำเภอท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถร้องคัดค้านได้)
2.4 การฝ่าฝืนข้อห้ามการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น กระทำเมื่อใดจึงจะถือว่าเป็นความผิด
-เริ่มตั้งแต่ หกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีการ
เลือกตั้ง แต่หากเป็นการเลือกตั้งเนื่องจากเหตุอื่นให้นับแต่วันที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งเป็นต้นไปจนสิ้นสุดวัน
เลือกตั้ง (ม.57)
2.5 ใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ร้องคัดค้าน
2.5.1 ก่อนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิร้องคัดค้าน คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประเภทเดียวกันในเขตเลือกตั้งเดียวกัน

- 2 -
2.5.2 หลังจากที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว
- ผู้มีสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันสิบคนขึ้นไป, ผู้สมัครประเภทเดียวกัน
ในเขตเดียวกัน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอท้องที่
2.5.3 การมอบอำนาจให้ผู้อื่นร้องคัดค้านแทน
- กรณีผู้ร้องมีเหตุจำเป็นอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นร้องแทนก็ได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่อยู่
ในฐานะที่ทราบข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการร้องประกอบสำเนาบัตรฯของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
2.5.4 คำร้องคัดค้านยื่นที่ไหน
- ผู้ร้องต้องยื่นร้องด้วยตนเอง(เว้นแต่กรณีมอบอำนาจตามข้อ 2.5.3)ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
2.6 ขั้นตอนการสอบสวนและวินิจฉัย
- ก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หากสอบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครที่ถูกร้องได้รับการเลือกตั้งโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กกต.สามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ แต่หลังการประกาศ
รับรองผล กกต. ต้องยื่นร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
2.7 ความรับผิดชอบที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบหากถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่
- ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
- ถูกดำเนินคดีอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำและปรับ
- ชดใช้ค่าจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เต็มจำนวนตามที่ท้องถิ่นได้จ่ายไป
3. แนวทางการหาเสียงที่สามารถทำได้
(1) จัดทำแผ่นประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงสำหรับปิดประกาศหรือติดตั้งในที่ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนดหรือบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอนุญาต
(2) หาเสียงโดยวิธีแจกเอกสารการหาเสียง หรือเทปวัสดุโทรทัศน์ เกี่ยวกับการหาเสียงให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามสถานที่ต่างๆ หรือตามงานพิธีการต่างๆ โดยเอกสารหรือเทปฯ สามารถมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขผู้สมัครหรือข้อมูล
ประวัติ เฉพาะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
(3) ใช้ยานพาหนะในการหาเสียง
(4) ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียง(เฉพาะ อบต. ควรขออนุญาตใช้เสียงต่อเจ้าพนักงานผู้มี
อำนาจด้วย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการใช้เสียงไม่ได้ยกเว้นให้ อบต. แต่ยกเว้นให้ท้องถิ่นประเภทอื่นๆ เข้าใจว่าขณะ
ออกกฎหมายยังไม่มีการจัดตั้ง อบต.)
(5) จัดสถานที่เพื่อทำการโฆษณาหาเสียงด้วยตนเอง โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
(6) จัดทำประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือข้อมูล
ประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร โดยประกาศควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42
เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร และให้ระบุชื่อ
ตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนของประกาศหรือ
ป้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด
(7) จัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งโดยต้องแจ้ง
รายชื่อและจำนวนบุคคล ผู้ช่วยในการหาเสียงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายทราบก่อนเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนวันดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน

- 3 -
(8) เสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น
ตำแหน่งรองนายกฯ เลขานุการ เป็นต้น การเสนอชื่อต้องเสนอไม่เกินจำนวนที่สามารถแต่งตั้งได้ตามกฎหมาย
โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และควรต้องมีการให้ความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และส่งหลักฐานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนนำชื่อผู้นั้นไปใช้โฆษนาหาเสียง
(9) เช่ารายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวีเพื่อช่วยในการหาเสียง
(10) หาเสียงโดยจัดส่งจดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ หรือผ่านทางเว็บไซด์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(11) หาเสียงเลือกตั้งร่วมกัน ลักษณะเป็นกลุ่มหรือคณะบุคคล
(12) ใช้ฉายาหรือชื่อเล่นที่เป็นที่รู้จักของบุคคลในท้องถิ่นประกอบการหาเสียง
(13) เปิดเพลง สลับการโฆษณาหาเสียง
(14) กล่าวถึงผลงานของตนในอดีตได้
(15) กล่าวถึงนโยบายที่จะทำหากได้รับการเลือกตั้ง แต่ต้องเป็นนโยบายที่เป็นไปได้จริงและเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ
(16) ไปร่วมงานต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ ขึ้นบ้านใหม่ งานบุญ งานเทศกาล ฯลฯ แต่ต้องไม่มีการ
ให้เงินหรือบริจาคใด ๆ
(17) ประกอบอาชีพของตนเองตามปกติ แต่ต้องไม่อาศัยการประกอบอาชีพเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
(18) จัดทำเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือผู้สมัครอื่นที่หาเสียงร่วมกันได้
แต่การจัดทำเอกสารดังกล่าว ต้องไม่มีขนาดหรือลักษณะคล้ายกับบัตรเลือกตั้ง
4. ข้อห้ามในการหาเสียง
(1) ห้ามจัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใด รวมทั้งการให้หรือบริจาคเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าในวาระต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่
งานประเพณีต่าง ๆ
(2) ห้ามให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ เช่น การบริจาคเงิน การประมูลทรัพย์สินหรือสิ่งของ
ในการกุศลต่าง ๆ
(3) ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดการให้มีมหรสพ หรือ การรื่นเริงต่างๆ รวมทั้งการแสดง
และการละเล่นอื่น ๆ
(4) ห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการประชุม อบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น
(5) ห้ามหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด
(6) ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง
(7) ห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง
(8) ห้ามโฆษณาหาเสียงโดยวิธี ทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพหรือรูปรอยใดๆ หรือวิธีการปิดประกาศ
ณ ที่รั้ว กำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศโฆษณาในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกำหนด
(9) ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
(10) ห้ามรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดงตนในการไปใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในระหว่างวันประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ถึงวัน
ถัดจากวันเลือกตั้ง

- 4 -
(11) การโฆษณาหาเสียงโดยการกล่าวถึงนโยบาย ในการที่จะเข้าไปบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดๆ ให้กระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่ได้รับกำหนดว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ ตามกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายนั้นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีความเป็นไปได้จริง โดยพิจารณาถึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ
(12) ห้ามมิให้ดำเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
(13) ห้ามมิให้จัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง
หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่ต้องเสีย
ตามปกติ เว้นแต่เป็นการจัดยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(14) ห้ามมิให้ทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ แก่ผู้สมัครนับตั้งแต่
เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (เวลา 24.00 น.ของวันเลือกตั้ง)
(15) นับตั้งแต่มีการประกาศกำหนดที่เลือกตั้งห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือ
แสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งตามระเบียบที่ กกต.กำหนด
(16) ห้ามจำหน่ายจ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
(17) ไม่ควรขึ้นเวทีหาเสียง ตามงานพิธีต่าง ๆ (เนื่องจากงานพิธีต่าง ๆ มักมีการจัดเลี้ยงและรื่นเริงบันเทิงอยู่
ด้วยอาจเป็นเหตุให้กระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมาย)
(18)การหาเสียง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
5. จากกรณีการปฏิบัติตาม ข้อ 3.(6)(7)(8) ผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้คือ
- กรณีตาม(6) ผู้สมัครฯ ต้องประสานกับท้องถิ่นที่สมัครฯสอบถามว่าได้ประกาศกำหนดให้สามารถ
จัดทำแผ่นประกาศ และป้ายโฆษณา แต่ละประเภทมีจำนวนเท่าใด และสามารถปิดประกาศหรือติดตั้งได้ที่ใดบ้าง
- กรณีตาม(7) หากผู้สมัครฯ ประสงค์จะจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของประกอบการหาเสียง เลี้ยงอาหารหรือ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครฯจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ช่วยเหลือในการหาเสียง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่าห้าวัน ทั้งนี้เพื่อความ
เหมาะสมและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจำนวนผู้ช่วยในการ
หาเสียงไว้สำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนให้สามารถมีผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงได้
ไม่เกินจำนวนร้อยละสองของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนเองสมัครรับเลือกตั้ง
(มติ กกต.จว.เชียงราย ครั้งที่ 8 /2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 , ประกาศ กกต.จว.เชียงราย ฉบับลงวันที่
27 มกราคม 2554 เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งและการเสนอชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ )
- กรณีตาม(8) ผู้สมัครนายกฯ หากประสงค์เสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองนายกฯตำแหน่ง
เลขานุการฯ เป็นต้น ประกอบการโฆษณาหาเสียง จะเสนอได้ไม่เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้และต้องมี
หนังสือแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดทราบ
---------------------------------------------------
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายวินัย เลิศรัตนวงศ์ หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน มกราคม 2554

 
รวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@
++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th