ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดย นายวินัย เลิศรัตนวงศ์
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
คลิ๊ก ดาว์นโหลดข้อมูลจากเว็บลิงค์ http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=4453

คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดย นายวินัย เลิศรัตนวงศ์
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
1. ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย เว้นแต่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
1.3 มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
1.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.5 ไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช
1.6 ไม่เป็นผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
1.7 ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
2. บุคคลที่ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้แก่ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง
2.1 ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.2 เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.3 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.4 อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
2.5 มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
3. การเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้ง
3.1 ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงตัวใช้สิทธิ โดยสามารถใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคือ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
(3) ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่(บป.2)
(4) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ,บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
(5) บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่
ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกและหนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ
3.2 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นายทะเบียนจะดำเนินการจัดทำและปิดประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยจัดทำการ
ปิดประกาศที่ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ,ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง,ที่ทำ
การกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
3.3 การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิในบัญชี
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่อในบ้านของตนไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ
ที่ประกาศ ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้
ไปยื่นร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน ซึ่งนาย
ทะเบียนจะตรวจสอบและเสนอต่อ กกต.ท้องถิ่น พิจารณาและแจ้งผู้ร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ กกต.

- 2 -
ท้องถิ่นมีคำสั่ง (กรณีที่ผู้ร้องขอเพิ่มชื่อได้รับแจ้งจากนายทะเบียนฯ อนุมัติให้เพิ่มชื่อแล้ว แต่ในวันเลือกตั้งไม่มีชื่อ
ปรากฏในบัญชี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น สามารถขอเพิ่มชื่อต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ โดยใช้หนังสือรับรอง
การอนุมัติให้เพิ่มชื่อที่นายทะเบียนออกให้เป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ)
3.4 การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้าน พบว่าในบัญชีรายชื่อมีชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พบหรือจ้าบ้านสามารถร้องขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำเภอ เพื่อให้ถอนชื่อผู้
ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อได้ โดยร้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน แต่สำหรับเจ้าบ้านสามารถ
นำทะเบียนบ้าน ไปแสดงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อขอให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีในวันเลือกตั้งก็ได้
4. การแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(เพื่อที่ผู้แจ้งจะไม่เสียสิทธิ)ได้แก่เหตุดังต่อไปนี้
4.1 เจ็บป่วยไม่ว่าจะถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือไม่
4.2 มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ
4.3 ไม่อยู่ในภูมิลำเนาในเวลาเลือกตั้ง
4.4 มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
4.5 เหตุอื่นที่ กกต.กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งเหตุสามารถทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน การแจ้งเหตุกรณีนี้ไม่ตัดสิทธิผู้แจ้งเหตุที่จะไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ นอกจากนั้นหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมิได้แจ้ง
เหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง ก็ยังสามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันเลือกตั้งก็ได้
5. การเสียสิทธิ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ ผู้นั้นต้องเสียสิทธิดังต่อไปนี้
5.1สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
5.3 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
5.4 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
5.5 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
5.6 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
6. การได้คืนสิทธิ หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้ง สส. หรือ สว.
ผู้นั้นได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะได้สิทธิคืนมา
7. การลงคะแนนเลือกตั้ง
7.1 เปิดการลงคะแนนระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
7.2 ใช้เครื่องหมายกากบาท เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยกาในช่องที่กำหนดให้ทำเครื่องหมาย
7.3 กาได้เท่าจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้ง เช่น นายก เลือกได้เพียง 1 คน เป็นต้น
8. ข้อควรระวังในการปฏิบัติที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากการฝ่าฝืนข้อห้ามต่อไปนี้ ล้วนมีโทษทั้งจำคุกและปรับเป็น
เงินทั้งสิ้น มากหรือน้อยแล้วแต่การกระทำว่าก่อให้เกิดความเสียหายเพียงใด
8.1 ห้ามมิให้ผู้ใดย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ซึ่งหากมีการกระทำ
ดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาโดยมีเจตนาทุจริตได้แก่
(1) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกันกับเจ้าของบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้า

- 3 -
(2) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยผู้นั้นมิได้อาศัยอยู่จริง
(3) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
8.2 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง เพื่อการเลือกตั้งหรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง
หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่ต้องเสียตามปกติ
8.3 ห้ามผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณ หรือโทษแก่ผู้สมัคร ตั้งแต่เวลา 18.00 น
ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
8.4 ห้ามมิให้ผู้ใดที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง
8.5 ห้ามมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่มิใช่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้
8.6 ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
8.7 ห้ามทำเครื่องสังเกตไว้ในบัตรเลือกตั้งเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
8.8 ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ลงไปในหีบเลือกตั้งเว้นแต่เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
8.9 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดๆในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตัวลงคะแนนเลือกตั้งผิด
ไปจากความจริง
8.10 ห้ามผู้ใดกระทำการใดๆ โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวางหน่วงเหนี่ยวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทำให้ไปใช้สิทธิได้ไม่ทันเวลา
8.11 ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก ให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ไป
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทำการใดๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง
8.12 ห้ามรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่สองบัตรขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันควรระหว่าง
วันประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง
8.13 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครใด (กรณีที่ได้รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดไปแล้วหากได้แจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อกรรมการการเลือกตั้งหรือแจ้งต่อผู้ที่กรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนหรือในวันเลือกตั้ง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ)
8.14 ห้ามมิให้แจ้งเหตุที่จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเท็จ
8.15 ห้ามผู้ใดกระทำการด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำ
การด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
8.16 ห้ามมิให้ขัดขวางการส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนหรือกระทำการด้วยประการใดๆ ให้การ
ส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า
8.17 ห้ามมิให้ผู้ใด ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น.
ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
8.19 ห้ามเล่น หรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
8.20 ห้ามผู้ใดบังคับขู่เข็ญ ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้ผู้อื่น
เสียสิทธิหรือไม่สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
---------------------------------------------------
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายวินัย เลิศรัตนวงศ์ หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน มกราคม 2554

 
รวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@
++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th