ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletแผนอัตรากำลัง 4 ปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletศพด.วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ข้อมูลระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และเอกสารที่ที่สำคัญ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 •  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง  ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  pagad20112557.pdf
 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 • ประกาศขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนประกอบการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน) กลุ่มที่ ๑ Civil_Registration_pagad2172554.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 
ปกหน้า คำนำ สารบัญ ปกหลัง 1.pdf

โครงสร้างการบริหาร
- โครงสร้างฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 4.pdf 
- โครงสร้างฝ่ายสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 5.pdf
- โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล 6.pdf
- โครงสร้างกองคลัง 8.pdf
- โครงสร้างกองช่าง 9.pdf
- โครงสร้างกองการศึกษา 10.pdf
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา 11.pdf
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 19.pdf
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553
- นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 21.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22.pdf
- นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 26.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม 27.pdf
- นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 30.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 32.pdf
- นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 38.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 39.pdf
- นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 43.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 43.pdf
- นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47.pdf
- นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 54.pdf
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 54.pdf
- สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 55.pdf

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมระบบคัดแยกวัสดุรีไซเคิล กิจกรรม "ทำดีเพื่อแผ่นดิน ส่วนราชการร่วมใจ ลดใช้ คัดแยกวัสดุรีไซเคิล" kittichai034.pdf

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ นายฉัตรชัย ชัยศิริ   ก่อนเข้ารับหน้าที่
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
Policy_Statement2554.pdf

แบบหนังสือสภาเทศบาลรายงานขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดและหนังสือเชิญประชุมสภาspa_wpk2554.doc
แบบหนังสือนายกเทศมนตรีชุดใหม่แจ้งตอบรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ nayor2555.doc
 
ประกาศที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
 • แบบสำรวจปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน พ.ศ.2560-2562 plan2560-1.pdf
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี 2559
  • ปกหน้า แนะการติดต่อประสานงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน  59-1.pdf
  • หมายเลขติดต่อประสานงานบุคลากร โครงสร้างส่วนราชการภายใน 59-2.pdf
  • ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี  59-3.pdf
  • กิจกรรมโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2559 
   • ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 59-41.pdf
   • ยุทธศาสตร์ที่ 4-6 59-42.pdf
  • คู่มือประชาชน  59-5.pdf
  • สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเวียงพางคำ 59-6.pdf   59-62.pdf
  • แนะนำเทศบัญญัติอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 59-7.pdf
  • ช่องทางการติดต่อประสานงาน ปกหลัง 59-8.pdf

 •  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รายงานผลคะเเนนการประเมิณคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศเทศบาลรายงานผลประเมินITAปี2561.pdf 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ประชาชนท่านใดที่มาติดต่องานราชการแล้วไม่ได้รับความสะดวก งานบริการล่าช้า พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์...แจ้งข้อมูลตรง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 08 9432 4646
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:5570902@wiangphangkham.go.th 5570902@dla.go.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com