ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (กรณีครบวาระ) วันเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ข้อมูลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ(อย่างไม่เป็นทางการ)
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

หมาย
เลข
ผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกตั้งที่ 1
คะแนนที่ได้รับ ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ)
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 1
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 2
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 3
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 4
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 5
รวม ลำดับ
ที่ได้
 1  นายอัจฉยะ  ธำรงทัศนีย์  96  67 75  126  17  381 
2  นายสมพงษ์  วงค์ธรรม  98 71  72  72  18  331  10 
3  นางวรญา  พรไชยเดช  98 67  49  65  17  296  11 
4  นางศรีวรรณ  แท่งยา  99 61  108  71  17  356 
5  นายอินทวน  ชื่องาม  108 65 71  69  22  335 
6  นายแสวง  จำปา  91 64  47  60  26  288  12 
7  นายดำรงค์  พนาพิทักษ์ทอง 31  52  126  155  51  415 
8  นายบุญลือ  ลังกากาศ  30 51  176  112  48  417 
9  นางมาลี  กองสอน  27 53  105  116  57  358 
10  นายสงวน  ไชยสมุทร์  43 50  115  103  48  359   6
11  นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  30 46  121  160  41  398 
12  นายอำนวย  ก๋าปัญญา 33  52  168  102  42  397 
13  นายบัณฑิตย์  พันธ์พลากร  30 23  18  34  110  13 
         
  บัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป
  จำนวน
ผู้มีสิทธิ
จำนวน
ผู้มาใช้สิทธิ 
 
คิดเป็น
ร้อยละ
  บัตรดี คิดเป็น
ร้อยละ 
 
บัตร
เสีย 
 
คิดเป็น
ร้อยละ 
 
บัตรไม่
ประสงค์
ลงคะแนน 
 
 คิดเป็น
ร้อยละ
 
รวมบัตรที่
ลงคะแนน 
 
 1760  943  53.58  863  91.52 50  5.30  30  3.18   943

 

หมาย
เลข
ผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร เขตเลือกตั้งที่ 2
คะแนนที่ได้รับ ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ)
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 1
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 2
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 3
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 4
หน่วย
เลือกตั้ง
ที่ 5
รวม ลำดับ
ที่ได้
 1  นายณัฐประเสริฐ  น้อยวงษ์ 75  99  101  107  33  415  10 
2  นายวิษณุ  จันทร์เทพ  117 321  113  158  46  755 
3  นายเจษฎา  คำเงิน  102 237  127  170  32  668 
4  นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  96 163  141  280  33  713 
5  นายสุคำ  วินัน 180  255  126  189  52  802 
6  นายสิปปภาส  สำราญพันธ์  218 109  64  88  51  530 
7  น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  171 191  165  198  41  766 
8  นางจันทกานต์  น้อยหมอ  170 194  154  193  46  757 
9  นายคล้าย  คูเชื้อ 124  259  118  147  42  690 
10  นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  156 209  212  287  38  902 
         
 
จำนวน
ผู้มีสิทธิ 
จำนวน
ผู้มาใช้สิทธิ 
 
คิดเป็น
ร้อยละ
  บัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป     
 บัตรดี คิดเป็น
ร้อยละ 
 บัตรเสีย คิดเป็น
ร้อยละ 
บัตรไม่
ประสงค์
ลงคะแนน 
คิดเป็น
ร้อยละ 
รวมบัตรที่
ลงคะแนน 
 3158  1816 57.50   1674 92.18  73  4.02  69  3.80  1816 
 

 

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (กรณีครบวาระ) ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เขต
เลือกตั้ง
หน่วย
เลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ์
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม คิดเป็น
ร้อยละ
บัตรดี คิดเป็น
ร้อยละ
บัตร
เสีย
คิดเป็น
ร้อยละ
บัตรไม่
ประสงค์
ลงคะแนน
คิดเป็น
ร้อยละ
รวมบัตร
ที่ลงคะแนน
 1
 
1 163  160  323  96  81  177  54.80  158  89.27  11  6.21  4.52  177 
 2 138  137  275  77  70  147  53.45  128  87.07  5.44  11  7.48  147 
 
 
 3  223 242  465  124  128  252  54.19  241  95.63  2.78  1.59  252 
 4 220  229  449  119  135  254  56.57  237  93.31  16  6.30  0.39  254 
   5 131  117  248  63  50  113  45.56  99  87.61  7.08  5.31  113 
  รวมเขต 1 875  885  1760  479  464  943  53.58  863  91.52  50  5.30  30  3.18  943 
   1 359  380  739  167  194  361  48.85  331  91.69  14  3.88  16 4.43  361 
   2 390  451  841  279  270  549  65.28  516  93.99  15  2.73  18  3.28  549 
   3 257  259  516  173  161  334  64.73  315  94.31  14  4.19  1.50  334 
   4 349  412  761  206  240  446  58.61  416  93.27  19  4.26  11  2.47  446 
   5 137  164  301  53  73  126  41.86  96  76.19  11  8.73  19  15.08  126 
รวมเขต 2 1492  1666  3158  878  938  1816  57.50  1674  92.18  73  4.02  69  3.80  1816 
รวม 10 เขต 2367  2551  4918  1357  1402  2759  56.10  2537  91.95  123  4.46  99  3.59  2759 

 

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่สำคัญ
  7 ม.ค.2555 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ.1
 16 - 20 ม.ค.2555  วันรับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
 18 ม.ค.2555 วันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  27 ม.ค.2555 วันสุดท้ายประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ส.ถ.27)
วันสุดท้ายตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ(ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร)
  28 ม.ค.2555 วันสุดท้ายยื่นคำร้องให้ถอนชื่อการเป็นผู้สมัครฯ
วันสุดท้ายแต่งตั้ง ผอ.ปน./กปน./รปภ./กนค. (ส.ถ.7,8,38)
วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันสุดท้ายประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ส.ถ.4)
  30 ม.ค.2555 วันสุดท้ายที่ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านสิทธิสมัครฯ (ภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร)
  2 ก.พ.2555 วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไปยังเจ้าบ้าน (ส.ถ.10)
  7 ก.พ.2555 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง (ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน)
  10 ก.พ.2555 วันสุดท้ายแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
วันสุดท้ายแจ้งเหตุไม่อาจทำให้ไปใช้สิทธิฯ (ส.ถ.31)
วันสุดท้ายประกาศกำหนดระยะเวลาส่งหีบบัตรฯ (ส.ถ.37)
ประกาศกำหนดสถานที่นับคะแนน (ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน)
  17 ก.พ.2555 วันสุดท้ายแจ้งผลการเพิ่มชื่อถอนชื่อ
อบรม ผอ.ปน./กปน./รปภ./กนค./จนค.
จ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้ง
วันเสาร์ที่ 18 ก.พ.2555  -วันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 19 ก.พ.2555 วันสุดท้ายแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ.31) (ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง)

 ประกาศ คำสั่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ที่สำคัญ

 • ข้อมูลจากเว็บไซด์ ศูนยย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  http://www.wpkms.com/
  ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แบบ ส.ถ.๒๖)
  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แบบ ส.ถ.๒๕)
  ตารางควบคุมระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ขั้นตอนการยื่นใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (กรณีครบวาระ)
 
 • ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้น

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
  เลขที่ 561 หมู่ 6 โครงการสหชัยขนส่ง 2 ตะเคียนคู่ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-5377-4608-9 ,0-5377-4623 ,0-5377-4628 ,0-5377-4605


  **((หากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย ก็สามารถแ้จ้งมาที่ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากในเบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลแล้ว จักได้ดำเนินการส่งเรื่อง ต่อไป))**
 •  ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งฯ ตามหมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ในแต่ละวัน ดังนี้
 วันที่ 16 มกราคม 2555
หมายเลข
ลำดับ
ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี
เกิด
อายุ
(ปี)
ที่อยู่ การศึกษา
  เขตเลือกตั้งที่ 1        
1 นายอัจฉยะ  ธำรงทัศนีย์ 15 เมย.2525 29 71/1 หมู่ที่ 6 ปริญญาตรี
2 นายสมพงษ์  วงค์ธรรม 13 มีค.2510 45 64 หมู่ที่ 2 ม.3
3 นางวรญา  พรไชยเดช 2 พค.2498 56 628/3 หมู่ที่ 1 ม.6
4 นางศรีวรรณ  แท่งยา 11 มิย.2510 44 37 หมู่ที่ 5 ม.6
5 นายอินทวน  ชื่องาม 26 ตค.2507 48 398/2 หมู่ที่ 1 ม.6
6 นายแสวง  จำปา 11 มีค.2498 56 38 หมู่ที่ 10 ป.4
7 นายดำรงค์  พนาพิทักษ์ทอง 29 กค.2518 36 15/1 หมู่ที่ 6 ม.6
8 นายบุญลือ  ลังกากาศ 25 กย.2501 53 199 หมู่ที่ 5 ม.6
 9 นางมาลี  กองสอน  12 มิย.2493  61  206 หมู่ที่ 10   ม.3 
 10 นายสงวน  ไชยสมุทร์  6 กค.2490  64  167 หมู่ที่ 1  ม.6 
 11 นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  2506  49  57 หมู่ที่ 6  ม.6 
 12 นายอำนวย  กาปัญญา  11 ตค.2495  59  44/1 หมู่ที่ 5  ม.6 
 13 นายบัณฑิตย์  พันธ์พลากร  8 กย.2520  34  61 หมู่ที่ 10   ปวส. 
  เขตเลือกตั้งที่ 2        
1 นายณัฐประเสริฐ  น้อยวงษ์ 1 มค.2498 57 191/1 หมู่ที่ 9 ป.4
2 นายวิษณุ  จันทร์เทพ 22 กค.2519 36 23 หมู่ที่ 8 ปริญญาตรี
3 นายเจษฎา  คำเงิน 9 มิย.2515 40 115 หมู่ที่ 8 ป.6
4 นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 16 พค.2519 36 254 หมู่ที่ 9 ป.6
 5 นายสุคำ  วินัน  24 มีค.2497  58  89 หมู่ที่ 8  ม.6 
 6 นายสิปปภาส  สำราญพันธ์  3 พค.2492  63  206 หมู่ที่ 4  ม.6 
 7 น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  22 ตค.2516  39  20 หมู่ที่ 9  ม.6 
 8 นางจันทกานต์   น้อยหมอ  29 พค.2511   44 44/4 หมู่ที่ 9   ม.6
9 นายคล้าย  คูเชื้อ 1 มค.2487 68 219 หมู่ที่ 8 ป.4
10 นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ 17 มีค.2521 33 107/2 หมู่ที่ 9 ปริญญาโท
           
 คลิ๊ก !! Fan Pages สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

รวมปัญหา  คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ลิงค์จากเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย)

 เอกสารความรู้ข้อมูลการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น
(ลิงค์จากเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ) คลิ๊ก!! ติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม

ความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
          พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ใน มาตรา ๕๕ ว่า ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ฉะนั้นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัคร จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไร ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด หรือในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งผู้นั้น และให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับตำแหน่งที่ว่างได้ เพราะฉะนั้น การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครมีความสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในการนำมาปฏิบัติจริง ๆ ของผู้สมัครเองแล้ว ก็ยังเป็นการส่งเสริมทำให้บรรยากาศของการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม สมดังเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เริ่มต้นตั้งแต่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจะต้องนำรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งมาจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย แต่สำหรับในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้สมัครต้องนำเอารายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งมาคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย และหากในการเลือกตั้งครั้งนั้นมีเหตุให้ต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด
          ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้องพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับบัญชีและรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายแล้ว ให้จัดทำประกาศรายการค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละประเภท พร้อมทั้งให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้อย่างน้อยแห่งละ ๑ ชุด คือ
          - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
          - ศาลากลางจังหวัด
          - ที่ทำการอำเภอที่มีการเลือกตั้ง
          - ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  คลิ๊ก!! ติดตามรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม

ไฟล์เอกสารการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 

 
รวมดาว์นโหลด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปี 2560
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ วันเลือกตั้ง 24 กรกฎาคม 2554
ข้อมูลบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตำบล และหมู่บ้าน....
คำสั่ง ประกาศ บทความที่สำคัญของฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ (สำหรับสมาชิก)
ดาว์นโหลด เอกสาร บทความต่าง ๆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.เวียงพางคำ (สำหรับสมาชิก)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การวางผังพัฒนาชุมชนเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
@@++ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++@@
++การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ,ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ++แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th