ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ปลัดเทศบาล

 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ.pdf

 

เว็บลิงค์ อปท.ในอำเภอแม่สาย
ทต.แม่สาย อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
ทต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
ทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
อบต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
อบต.แม่สาย อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
  อบต.โป่งผา อ.แม่สาย
จว.เชียงราย
 
เว็บลิงค์ อปท.ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย (ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล,รางวัลพระปกเกล้า ฯ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ)
อบต.หัวง้ม อ.พาน
จว.เชียงราย
อบต.เวียง อ.เชียงแสน
จว.เชียงราย
อบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
จว.เชียงราย
อบต.เมืองพาน อ.พาน
จว.เชียงราย
อบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
จว.เชียงราย
อบต.บัวสลี อ.แม่ลาว
จว.เชียงราย
อบต.แม่ยาว อ.เมือง
จว.เชียงราย
อบต.หงาว อ.เทิง
จว.เชียงราย
อบต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จว.เชียงราย
อบต.ป่าซาง อ.แม่จัน
จว.เชียงราย
อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
จว.เชียงราย
อบต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
จว.เชียงราย
บริการแลกเปลี่ยนเว็บลิงค์ อปท.
อบต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
จว.เชียงราย
อบต.แม่คำ อ.แม่จัน
จว.เชียงราย
อบต.ทรายขาว อ.พาน
จว.เชียงราย
อบต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จว.เชียงราย
อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
จว.เชียงราย
อบต.วาวี อ.แม่สรวย
จว.เชียงราย
อบต.ปงน้อย กิ่ง อ.ดอยหลวง
จว.เชียงราย
อบต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง
จว.เชียงราย
อบต.ต้า อ.ขุนตาล
จว.เชียงราย
  อบต.สถาน อ.เชียงของ
จว.เชียงราย
 
รวมเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
รวมเว็บไซด์ อบต.จากเว็บ
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล สมาคมพนักงานเทศบาล
แห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ชมรม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ชมรมนิติกร อปท.
เครือข่ายนักวิชาการศึกษา ชมรมจัดเก็บรายได้ อปท. ชมรมช่างโยธา อปท.
โยธาไทย โยธาท้องถิ่น มาตรฐานบุคคลท้องถิ่น
ชมรมเทศกิจแห่งประเทศไทย คนเทศบาล ดอทคอม
รวมเว็บไซด์ท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นออนไลน์  ชมรมธุรการท้องถิ่น
 รวมลิงค์กฎหมายท้องถิ่นจากเว็บไซด์ ทต.นครไทย จ.พิษณุโลก  รวมข้อกฎหมาย อปท.จากเว็บไซด์ท้องถิ่นดอทคอม  รวมแบบฟอร์มท้องถิ่นจากเว็บไซด์ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 โครงการ "ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน"  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  อบต.นาเหนือ จว.กระบี่  
กฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ชมรมพัฒนาชุมชนแห่ง  ปทท.  คำนวณระยะทางระหว่างจังหวัด
     
ดูหนังออนไลน์ 1 ดูหนังออนไลน์ 2 วิธีทำวิทยุออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์ สัปดาห์ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำ  รายการวิทยุสุขภาพ
 ชุมชนนักตกปลา  วิธีผูกเงื่อนตกเบ็ด  แหล่งเรียนรู้ตกปลา
     
     
  ทต.ป่าอ้อดอนชัย จว.เชียงราย ทต.จันดี จว.นตรศรีธรรมราช 
ทต.หนองป่าครั่ง จว.เชียงใหม่ ทต.ท่าวังทอง จว.พะเยา ทต.ป่าแดด จว.เชียงใหม่
ทต.บึงยี่โถ จว.ปทุมธานี  ทต.ทุ่งควายกิน จว.ระยอง ทต.นาข่า จว.อุดรธานี
  ทม.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น  
ทน.เชียงราย จว.เชียงราย ทน.เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ทน.พิษณุโลก จว.พิษณุโลก
     
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  คู่มือ อปพร.  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน  
     

++จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน ประชาคมตำบลเวียงพางคำ++ ได้รับความเดือดร้อน มีทุกข์ คิดถึงเรา++กด++สายด่วน ศูนย์บริการร่วม ทต.เวียงพางคำ++

คลิ๊ก ติดตาม++ข่าวสารปฏิทินนัดหมาย++เอกสารประชาสัมพันธ์วาระงานที่สำคัญในรอบเดือน++
คลิ๊ก เข้าชมรายละเอียดของลิงค์เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2551

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th