ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลประชาชน บุคลากร ผลงานและแผนงาน

 *

  • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
- แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
- สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล
  ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
       
  2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 
- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
- หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
- รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
- แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
- หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
- เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติม  หรือต่ออายุใบอนุญาต)
   
  3. การพิจารณา 
- ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างทำการตรวจสอบ เพื่อขอใบรับรอง การใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้
- การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ
- แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร
   1)  ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
   2)  ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคำนวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัว
   3)  ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว)
   4)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคำนวณ
   5)  วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดำเนินการก่อสร้างอาคาร
   
  4. ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป
  - อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน
- อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน   (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน)
- ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
   
  5. คำแนะนำในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528)
  5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
5.2 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ(ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้
5.3 อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ยื่นคำขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
5.4 ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้อาคาร  ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น
5.5 ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพื่อการอื่นและก่อสร้างที่จอดรถแทนของเดิม  ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
5.7 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ   ใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย
5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอื่น  ให้ยื่นคำขออนุญาต  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาต ให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้
5.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์  สำเนาภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
      - มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก
      - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก
      - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน
      - ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน
      - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ
      - ให้แสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทาง น้ำไหลและส่วนลาด
      - แสดงระดับของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุด และระดับพื้นดิน
      - ให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน
      - แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน)   รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด
      - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย
      - แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน
      - แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน
      - แบบแปลน สำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอน อาคาร
      - แบบแปลน สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง  ตลอดจน  ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร
      - สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน  90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250
      - แบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยน
        การใช้ใหม่ให้ชัดเจน
      - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้างอาคาร
      - รายการคำนวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
5.10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ  ตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน  รายการประกอบ แบบแปลน และรายการคำนวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตกรรมควบคุม   หรือวิศวกรรมควบคุม ให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย
   
  6. ค่าธรรมเนียม
              ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
 - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
 
             ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 
     1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์
     2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท
     3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท
     4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท
 
       สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติม หรือการเคลื่อนย้าย อาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่าง สนง.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ชั้น 2)  เมื่อท่านทำการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ  ให้ท่านยื่นคำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน ได้ที่ งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
 
   
  7. บทกำหนดโทษ
  7.1 ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล  หรือผู้ใดก่อสร้าง   ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้  ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7.2 ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 แล้วยังต้อง  ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
7.3 ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็นการ  กระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก  ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ
7.4 การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนด ดังต่อไปนี้
      - ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
      - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
      - เพิ่ม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง

  • การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  

      ผู้ที่ประสงค์จะทำการขุดดิน ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม.ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด
 
ผู้ขออนุญาตขุดดินต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้ 
        1. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
        2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
        3. วิธีการขุดดินและการขนดิน
        4. ระยะเวลาทำการขุดดิน
        5. ชื่อผู้ควบคุมงาน
        6. ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
        7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
        ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
        การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำ จะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด
 
บทกำหนดโทษ
        - ผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดินโดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ค่าธรรมเนียม
        - ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท
 
* ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือเคลื่อนย้ายอาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  โปรดติดต่อขออนุญาตที่กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ สอบถาม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-5364-6569 โทรศัพท์สายด่วน 086-421-8191 หรือขัดข้องประการใด สอบถามปลัดเทศบาล โดยตรง 08-9432-4646

 

            ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ต้องการขอรับแบบแปลน นำไปถ่ายเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใด (นอกจากค่าถ่ายเอกสาร) ได้ที่ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ชั้นที่ ๒ ได้ทุกวัน เวลาราชการ
           หากไม่ได้รับความสะดวก หรือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น สามารถแจ้งเหตุขัดข้อง โทรศัพท์สายด่วน ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 08-6421-8191 หรือติดต่อตรง นายกเทศมนตรี (นายฉัตรชัย ชัยศิริ) 08-9434-6430 หรือ ปลัดเทศบาล (ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง) 08-9432-4646

 

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบบ้าน / แบบแปลน
แบบบ้านไทยช่วยไทย
แบบที่ 1
บ้านผู้ประสบภัย 1
แบบที่ 4
บ้านแบบประหยัด 1
แบบที่ 2
บ้านผู้ประสบภัย 2
แบบที่ 5
บ้านแบบประหยัด 2
แบบที่ 3
บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบที่ 6
บ้านแบบประหยัด 3
แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข
แบบที่ 7
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
แบบที่ 11
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5
แบบที่ 8
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
แบบที่ 12
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
แบบที่ 9
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
แบบที่ 13
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
แบบที่ 10
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4
แบบที่ 14
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
แบบที่ 15
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
แบบที่ 21
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
แบบที่ 16
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
แบบที่ 22
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
แบบที่ 17
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
แบบที่ 23
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
แบบที่ 18
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1
แบบที่ 24
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
แบบที่ 19
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2
แบบที่ 25
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
แบบที่ 20
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3
แบบที่ 26
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย
แบบที่ 27
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง
แบบที่ 29
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
แบบที่ 28
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต
แบบที่ 30
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
แบบบ้านรวมน้ำใจไทย
แบบที่ 31
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 1    
แบบที่ 32
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 2    
แบบที่ 33
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 3    

 

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
สรุปราคาก่อสร้างโดยสังเขป และบัญชีแสดงปริมาณงาน
ค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าก่อสร้าง
ลำดับที่
แบบบ้าน
รายละเอียด
พื้นที่ใช้สอย / ตร.ม.
ขนาดพื้นที่ดิน
/ ตารางวา
งบประมาณ / บาท
ฐานรากแผ่
ตอกเสาเข็ม
ไทยช่วยไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :
1
บ้านผู้ประสบภัย 1
ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน
36.00
30.00
262,000
276,000
2
บ้านผู้ประสบภัย 2
สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน
43.50
20.00
282,000
294,000
3
บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบเรือนแถว 10 ห้องนอน
322.00
-
1,648,000
1,784,000
4
บ้านแบบประหยัด 1
ชั้นเดียว 1 ห้องนอน
30.00
25.00
250,000
265,000
5
บ้านแบบประหยัด 2
ใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน
56.00
25.00
456,000
487,000
6
บ้านแบบประหยัด 3
สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน
82.00
25.00
537,000
557,000
ครอบครัวไทยเป็นสุข --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :
7
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
ชั้นเดียว 2 ห้องนอน
77.00
50.00
540,000
579,000
8
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
ชั้นเดียว 3 ห้องนอน
113.36
70.00
922,000
985,000
9
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน
125.90
50.00
1,015,000
1,083,000
10
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
179.35
75.00
1,493,000
1,578,000
11
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
169.09
85.00
1,355,000
1,422,000
12
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
230.75
100.00
1,608,000
1,718,000
13
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
240.44
90.00
1,970,000
2,080,000
14
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8
สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน
382.95
135.00
2,659,000
2,795,000
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :  
15
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,399,000
4,423,000
16
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
810.40
20.00
4,910,000
5,362,000
17
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,719,000
5,942,000
18
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,357,000
4,433,000
19
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
810.40
20.00
5,041,000
5,491,000
20
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,909,000
6,130,000
21
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,483,000
4,485,000
22
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
810.40
20.00
5,069,000
5,544,000
23
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,962,000
6,183,000
24
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว
605.60
20.00
4,421,000
4,444,000
25
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว
780.40
20.00
5,025,000
5,466,000
26
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว
1,015.20
20.00
5,904,000
6,125,000
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :  
27
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
338.37
100.00
2,125,000
2,257,000
28
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
243.30
80.00
1,541,000
1,633,000
29
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
242.00
75.00
1,632,000
1,746,000
30
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่
332.88
100.00
1,999,000
2,138,000
บ้านรวมน้ำใจไทย --> บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง :  
31
บ้านผู้ประสบภัย 1
ห้องน้ำภายนอก
24/3
-
48,369
-
32
บ้านผู้ประสบภัย 2
ห้องน้ำภายนอก
32/3
-
49,703
-
33
บ้านผู้ประสบภัย 3
ห้องน้ำภายใน
32
-
48,937
-
  ห้องน้ำ บ้านรวมน้ำใจไทย
-
3
-
3,443
-

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th