ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article

            ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้พิจารณาในสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

           จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อรับทราบ ติดตามปัญหาให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาล  และสามารถติดตาม ดาว์นโหลดข้อมูลเอกสารประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ตามลิงค์เอกสารที่ปรากฎด้านล่างนี้

           หนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็น ของท่าน ช่วยพัฒนาเวียงพางคำ

  • ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556 - 2558)
ประกาศใช้แผ่นพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)
หน้าปก-บทนำ-สารบัญ
ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 4
ส่วนที่  5  สรุปโครงการการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
ส่วนที่  6  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA
รวมลิงค์ดาว์นโหลดเอกสารแบบฟอร์ม ประจำปี 2563
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การจัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
การส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน (ตามโครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน)
ยุทธศาสตร์ 9 ศูนย์ 99 กลุ่มองค์กร เครือข่าย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงพางคำ++ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเวียงพางคำ++
คณะกรรมการศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สมาชิกศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รุ่นปี 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๓
งานประเพณี "สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๕๒"
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552
แผนงานโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
วิสัยทัศน์มิใช่เรื่องลับทุกคนควรรับทราบ
ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ "บอกกล่าวแถลงไข" ประจำเดือน article
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงพางคำ article
การบริหารการเปลี่ยนแปลง...
ลิงค์งานปลัด2 (สำหรับสมาชิก)
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมบทความไว้ลิงค์อัพโหลด
บันทึกข้อความปลัดเทศบาล ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (สำหรับสมาชิก)
จดหมายข่าว หนองแหวนนิวส์
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
การเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ร้องทุกข์ บอร์ดเดิมก่อน 2554
รายชื่อคณะทัศนศึกษาดูงาน ๒๕๔๕-๒๕๕๐
++ตัวอย่างเอกสารการเสนอขอจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม++
การแข่งขันจักรยานสู่ดอยตุง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552
เก็บไฟล์ภาพข้อห้ามเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
++เอกสารแนะนำ "เข้าคูหากาเบอร์เดียว" เลือกตั้ง ส.ว. 2 มีนาคม 2551++
++ญาติ=84 คนอันตรายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ++
++ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ++
"หน้าที่ของคน"
ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
ส่งเสริมการรณรงค์ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ส.ส.ประจำปี 2550
ผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและระยะเวลาการให้บริการ ทต.เวียงพางคำ
วารสารข่าว "บอกกล่าวแถลงไข" ประจำเดือน
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในอดีต ปี 2545
ผู้ให้การสนับสนุนจัดทำหนังสือฉบับพิเศษ "๑๐ ปี อบต.เวียงพางคำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.รุ่นปี ๒๕๔๗-๒๘กย.๒๕๕๐
ทำเนียบอดีตสภา อบต. รุ่นปี ๒๕๔๗-๒๘ ก.ย.๒๕๕๐แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th