ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


วิสัยทัศน์มิใช่เรื่องลับทุกคนควรรับทราบ
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) : เวียงพางคำเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล

 "ฉันพร้อมทำงานเพื่อประชาชน เราพร้อมทำงานเพื่อประชาชน"

       จริงๆ แล้ว ต้องการจะนำเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการกระตุ้นการทำงาน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เนื่องจากปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าพนักงานประจำสูงสุด ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ที่จะต้องกำกับการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อข้อเสนอที่จัดทำไว้ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ  แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการหาแนวทางปรับปรุงองค์กรให้เพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบ เกิดประสิทธิผล ด้วยข้อจำกัดของวงรอบเวลา ที่ยังขาดรองปลัดเทศบาล ในการมอบอำนาจในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก....

       ดังนั้น ในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การจัดระบบองค์กร การกระจายอำนาจการตัดสินใจในตำแหน่งของปลัดเทศบาล ไปสู่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในบางเรื่อง อยู่ระหว่างการยกร่างสรุปเป็นข้อเสนอแก่ผู้บริหารฯ  การปฏิบัติงานตามนโยบายยังไม่บรรลุผล ระยะเวลาการทำงานส่วนใหญ่ต้องจัดการกับภาระงานด้านเอกสาร เสนอลงนามต่างๆ ในทุกเรื่อง...ซึ่งได้นำเรียนในที่ประชุมผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการภายใน เมื่อคราวเสนอขอปรับแผนอัตรากำลังแล้ว  และ ณ ปัจจุบันยังไม่มีตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล คงเห็นแล้วว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรให้เป็นงาน ติดตามกระตุ้นงานที่สำคัญๆ นั้น ยังต้องอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์

      ภารกิจของผู้บริหารที่แท้จริง ควรจะเป็น คือการแสวงหา และเลือกใช้บุคคลที่เหมาะสม ในการทำงาน สาธิต และถ่ายทอดความรู้ให้พวกเขา ...ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้แวะเวียนเข้ามาดู ศึกษา อ่านแนวคิด แนวทาง  เพราะอีกไม่นาน น่าจะอาทิตย์ปลายเดือนสิงหาคม 2555 นี้ ตามที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและบันทึกข้อสั่งการต่างๆ ที่ผ่านไป ก็ควรที่จะมีการรายงานผลคืบหน้า ข้อสรุปต่างๆ  และที่สำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การจัดเตรียมเสนอแผนดำเนินงานที่จะต้องทำในปีงบประมาณ 2556 ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่มี เสนอปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรม โครงการ ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดขึ้นใหม่ และตอบสนองนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลฯ

ลิงค์เอกสาร การจัดการความรู้ฯ ติดตามศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม คลิ๊กตามลิงค์รูปมือ

 
 
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง...พนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เคยได้ยินคำเหล่านี้หรือไม่ "องค์กรแห่งการให้บริการอย่างมืออาชีพ" (The Professional Service Firms / PSFs)   | Talent - magnet Organizations  |  
 
วิสัยทัศน์ ต่างกับ ทัศนวิสัย อย่างไร?  | 4 ช 3 พ 3 อ 2 ป |  หมายถึงอะไรบ้าง  จักได้ทยอยลงเพิ่มเติม และลิงค์อ้างอิงไว้ค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ

การจัดทำวิสัยทัศน์องค์กร   การจัดทำวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ส่วนราชการภายใน...เพื่อประโยชน์  อาทิเช่น
 
1.ช่วยกำหนดทิศทางที่จะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมขององค์กรโดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
2.ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่าแต่ละคนมีความสำคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะทำอะไร (What) ทำไมต้องทำ (Why) ทำอย่างไร (How) และทำเมื่อใด (When)
3.ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าน่าสนใจ มีความผูกผัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน และมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
4.ช่วยกำหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน
5.ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นไปสู่จุดหมายด้วยกัน เป็นการกำหนดอนาคตที่ทุกคนศรัทธา เป็นการฟันฝ่าความท้าทายใหม่ และไม่หลงไปกับความสำเร็จในอดีต

 ถอดรหัส”12ไม้เด็ด สูตรสำเร็จข้าราชการ”  
ขอบคุณ 
บทความดีๆ ของ ดร.จรวยพร  ธรณินทร์  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์

 

          ดิฉันได้เขียนหนังสือฉบับกระเป๋าเรื่อง “ 12ไม้เด็ด สูตรสำเร็จข้าราชการ”             โดยบริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด ได้เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายในปี 2552นี้   ดิฉันได้ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการตลอดระยะเวลายาวนานถึง 38 ปี  ซึ่งเป็นการเสนอแนะในฐานะดิฉันเป็นโค้ชให้แก่ข้าราชการที่ต้องการความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต  และต่อไปนี้คือรหัสหรือสาระสำคัญที่เปรียบเหมือนลายแทง  เพื่อการค้นหาขุมสมบัติทางปัญญาที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้
 
 1. ถอดรหัส สูตรเรียนลัด ใช้กูรูเป็นครูสอน
        ต้องคิดการใหญ่ เรียนรู้จากผู้อื่น :เริ่มต้นด้วยความฝัน  
 • ฝึกเขียนโครงการโดยมีฐานข้อมูล  
 • ฝึกการทำงานเป็นลูกทีม  
 • ฝึกการเป็นหัวหน้าทีมเน้นสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน    
 • ฝีกการกำกับและตรวจสอบโครงการ  
 • รายงานความก้าวหน้า  
 • การบริหารโครงการใหม่ใหญ่และยาก
 
 • เรียนรู้จากกูรู เพื่อก้าวสู่เวทีสากล : เริ่มจากเวทีระดับพื้นที่หรือจังหวัด     ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ   การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ การไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ   เข้าร่วมแข่งขันระหว่างประเทศ   จ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาช่วยแนะนำ  รับเชิญไปเป็นวิทยากรในต่างประเทศ     การสร้างผลงานคุณภาพสูงแข่งขันกับต่างประเทศ    สร้างความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 •  ค้นหาคัมภีร์ แล้วสร้างสูตรทำงานให้สำเร็จ : สูตรมหามงคลในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • สูตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบโชค บูลกุล
  • เศรษฐกิจพอเพียงแบบหม่ำ จ๊กมก
 •       นานาสูตรแห่งความสำเร็จ :
  • 1.สูตรการสร้างทีมในการทำงานด้วยตัว C12 ข้อ 
  •  2.สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ I AM READY
  • 3.กำหนดเป้าหมายให้SMART
  •  4. บริหารจัดการแบบ 7’S Model 
  •  5. การสื่อสารแบบP.E.R.F.E.C.T
  • 6. นายบารัก โอบาม่า ประธานาธิบดีผิวสี ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ สหรัฐอเมริกา
  •  7. นาย มูเคช อัมบานี มหาเศรษฐีของอินเดียนิยมเรียนรู้จากนอกโรงเรียน
  • 8.บิลล์ เกตส์ ผู้เขย่าวงการคอมพิวเตอร์ 
  •  9.แจ๊ค เวลช์  ผู้จัดการแห่งศตวรรษที่ 21   
  • 10.หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี นักปราชญ์ และศิลปินแห่งชาติ
 2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง
 •      การช่วงชิงอำนาจให้เป็นของเรา:  รู้จักความหมายของ“อำนาจ”  
  • เข้าให้ถึงผู้มีอำนาจตัวจริง  
  • อำนาจสร้างบารมี   ต้องใช้อำนาจและบารมีในทางดี  
  • อย่าแอบอ้างอำนาจของผู้อื่น  
  • ฝึกทำงานกับผู้มีอำนาจ  
  • อย่าหักหลังผู้มีอำนาจ  
  • มีส่วนร่วมกับผู้มีอำนาจทำงานชิ้นสำคัญ    
  • รู้จักอาสาผู้มีอำนาจเพื่อสร้างผลงาน  
  • เรียนรู้วิธีทำงานจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ  
  • สร้างผลงานให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานยอมรับ   งานสายหลักมีความได้เปรียบ  
  • สร้างผลงานให้ผู้บริหารสูงสุดยอมรับ  
  • อย่าข้ามเส้นหัวหน้าชั้นต้น  
  • ก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป  
  • ย้ายงานใหม่หากงานเดิมหมดโอกาส
      
 •       การเอาชนะคู่ต่อสู้: ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน  
  • ต้องรู้จริงในงานที่ทำ  
  • จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย  
  • อย่าฉกฉวยผลงานของคนอื่น  
  • ต้องประกาศความดีของผู้อื่นบ้าง    
  • เอาชนะใจเพื่อนร่วมงาน    
  • ฝึกความอดทนอดกลั้น  
  • ฝึกความสุขุมหนักแน่น  
  • รู้จักยกย่องผู้บังคับบัญชา    
  • เมื่อพูดถึงจุดอ่อนของผู้อื่นอย่าใช้วิธีประจาน    
  • การประนีประนอมในสถานการณ์ยุ่งยาก    
  • รักษาลูกน้องที่เก่งและดีให้อยู่กับเรา  
  • ศึกษาภูมิหลังของเพื่อนร่วมงาน    
  • กระจายความสนิทสนมให้กว้างขึ้น    
  • รู้จักใช้คำพูดถนอมน้ำใจ
 •  ทดสอบหาคำตอบให้ตนเอง ถ้าอยากจะเป็นผู้บริหาร :
1.ความมุ่งมั่นและกำลังใจ
2. ค้นให้พบว่าเราอยากเป็นอะไร และมีกี่ทางเลือก
3.สำรวจความพร้อมของตนเอง  
4.สำรวจจำนวนตัวช่วย หรือตัวฉุด
5.จัดทำแผนปฏิบัติการของตนเอง 
 6.ลงมือพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้น  
7.ค้นหาค้นหาต้นแบบแห่งความสำเร็จ 
8. สร้างสูตรและวิธีทำงานให้เกิดความสำเร็จ            
9.การประชาสัมพันธ์ผลงาน
10. ใครคือคู่ต่อสู้ของเรา  
11. การเมืองในสำนักงาน
12.การสร้างโอกาสเข้าสู่ตำแหน่ง
 

 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA
รวมลิงค์ดาว์นโหลดเอกสารแบบฟอร์ม ประจำปี 2563
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
การจัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เทศบาลตำบลเวียงพางคำ"
การส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน (ตามโครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน)
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
ยุทธศาสตร์ 9 ศูนย์ 99 กลุ่มองค์กร เครือข่าย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงพางคำ++ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเวียงพางคำ++
คณะกรรมการศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สมาชิกศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รุ่นปี 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๓
งานประเพณี "สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปี ๒๕๕๒"
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552
แผนงานโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ "บอกกล่าวแถลงไข" ประจำเดือน article
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงพางคำ article
การบริหารการเปลี่ยนแปลง...
ลิงค์งานปลัด2 (สำหรับสมาชิก)
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมบทความไว้ลิงค์อัพโหลด
บันทึกข้อความปลัดเทศบาล ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (สำหรับสมาชิก)
จดหมายข่าว หนองแหวนนิวส์
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
การเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ร้องทุกข์ บอร์ดเดิมก่อน 2554
รายชื่อคณะทัศนศึกษาดูงาน ๒๕๔๕-๒๕๕๐
++ตัวอย่างเอกสารการเสนอขอจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม++
การแข่งขันจักรยานสู่ดอยตุง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552
เก็บไฟล์ภาพข้อห้ามเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
++เอกสารแนะนำ "เข้าคูหากาเบอร์เดียว" เลือกตั้ง ส.ว. 2 มีนาคม 2551++
++ญาติ=84 คนอันตรายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ++
++ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ++
"หน้าที่ของคน"
ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
ส่งเสริมการรณรงค์ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ส.ส.ประจำปี 2550
ผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและระยะเวลาการให้บริการ ทต.เวียงพางคำ
วารสารข่าว "บอกกล่าวแถลงไข" ประจำเดือน
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในอดีต ปี 2545
ผู้ให้การสนับสนุนจัดทำหนังสือฉบับพิเศษ "๑๐ ปี อบต.เวียงพางคำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร อบต.รุ่นปี ๒๕๔๗-๒๘กย.๒๕๕๐
ทำเนียบอดีตสภา อบต. รุ่นปี ๒๕๔๗-๒๘ ก.ย.๒๕๕๐[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (152215)

 ที่ทำงานได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 ขอแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยกฐานะทั้งหมดค่ะ และการทำเทศบัญญัติด้วยค่ะ  ขอชมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เวบไซต์เยี่ี่ยมยอดมาก ขอชมจากใจจริง  ขอให้ส่งเอกสารมาที่  Mail   ดังนี้    nisachon.mm2551@gmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิศาชล เพียงสันทัศน์ (ืnisachon-dot-mm2551-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-31 16:10:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th