ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงพางคำ article

 เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

หนังสือส่งประชาสัมพันธ์
 • ขอรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนราษฎร 125_2556.pdf
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนราษฎร 135_2556.pdf
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย
  • 1.เอกสารสรุปประชาสัมพันธ์แนวทางการขอหนังสือรับรองการเกิด 20_1 2551.pdf
  • 2.ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ฯลฯ 20_1 2551.pdf
 • การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) 134_2556.pdf
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 1587_2551.pdf
  • หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว23 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 23_2553.pdf

  

 เอกสารสรุปประชาสัมพันธ์แนวทางการขอหนังสือรับรองการเกิด

 •  เอกสารสรุปแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ 1_2556.pdf
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำร้อง แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14
Word97-2003 Document
 • แบบฟอร์มคำขอ/ใบรับคำขอหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.20/1 1_20-1w97-2003.doc
  • 1แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14 สำหรับผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด 1_97_2003.doc
  • 2แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14 สำหรับมารดา / บิดา 2_97_2003.doc
  • 3แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14 สำหรับพยานผู้ทำคลอด 3_97_2003.doc
  • 4แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14 สำหรับผู้รู้เห็นการเกิด 4_97_2003.doc
  • 5แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บุคคลที่น่าเชื่อถือ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5_97_2003.doc
1แบบให้ถ้อยคำ ป.ค.14 สำหรับผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด 
ตัวอย่าง 
 _0หนังสือรับรองการเกิด _0sripin.doc
_1ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด _1sripin.doc
_2แบบให้ถ้อยคำของบิดามารดา _2sripin.doc
_3แบบให้ถ้อยคำของพยานผู้ทำคลอด _3sripin.doc
_4แบบให้ถ้อยคำของผู้รู้เห็นการเกิด _4sripin.doc
_5แบบให้ถ้อยคำของบุคคลที่น่าเชื่อถือ  _5sripin.doc
 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th