ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletปลัดเทศบาล
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletแผนอัตรากำลัง 4 ปี
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletศพด.วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

 
หน้าปก    คำนำ     สารบัญ      สารบัญตาราง 

สารบัญ

                                                                                                          หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงราย                                                       1-1

1.ข้อมูลทั่วไป                                                                                 1-1

1.1 สภาพภูมิศาสตร์                                                                1-1

                    1.2 การเมืองการปกครอง                                                          1-2

                    1.3. ประชากร                                                                      1-3

                    1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                      1-4

                    1.5 โครงสร้างพื้นฐาน                                                              1-14

                    1.6 สถานที่ท่องเที่ยว                                                               1-19

          2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี                             1-36

             (พ.ศ. 2553-2556)

                   2.1 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์                                              1-36

                   2.2 แผนงาน/โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย          1-37

                          4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556)

                   2.3 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ                       1-40

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555

2.4 ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์            1-43

     การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553 – 2556

2.5 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายรัฐบาล              1-43

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของจังหวัดเชียงราย                                2-1    

          1. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านเศรษฐกิจ                                    2-1

          2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม                        2-29

          3. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        2-43

          4. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านความมั่นคง                                  2-55            

          5. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ                2-63

          6. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่                            2-77            

          7. กรอบทิศทางการพัฒนา                                                                   2-80

          8. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT                                                     2-91

          9. แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ (Positioning)                                                                                                                      2-98

       

ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย                                                       3-1

          แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย                                                            3-2

          ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                                               3-3
          (
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลาง                   คมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN)

          ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                                               3-4
          (
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
          ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม)

          ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                               3-5
          (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4                                                                               3-6
          (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน)

          แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี พ.ศ. 2557-2560                                         3-7

 ภาคผนวก

           - ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ประชาชนท่านใดที่มาติดต่องานราชการแล้วไม่ได้รับความสะดวก งานบริการล่าช้า พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์...แจ้งข้อมูลตรง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 08 9432 4646
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:5570902@wiangphangkham.go.th 5570902@dla.go.th ปลัดเทศบาล infantry21@gmail.com