ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน 48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557

 

 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 คุณลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต

 • มิติที่ 1 การปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก
 • มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มิติที่ 5 ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ

มิติที่ 1 การปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก

1.1การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. กิจกรรมการรายงานผลการทำงานของฝ่ายการเมืองโดยคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาเทศบาล ในการเวทีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ร่วมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจำ  
2.  เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ร่วมพัฒนาเทศบาลไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ
3.  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้
วิธีดำเนินงาน
1. เสนอสภาเทศบาลในการคัดเลือกคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาฯ จำนวน 7 ฝ่าย ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ของเทศบาลรวมทั้งงานบริการสาธารณ
2. จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฯ และนำแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
3. แจ้งประสานกับงานแผนและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบในการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลสัญจร ให้บรรจุวาระการประชุมให้คณะกรรมการร่วมฯ ได้รายงานผลการทำงานในที่ประชุมแต่ละครั้ง

2. กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง/เสนอแนะ และผ่านทางสื่อสถานีวิทยุประชาคมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ คลื่น 103.75 เมกกะเฮริต์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์การเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมข่าวสาร องค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลกรในหน่วยงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ข้อกฎหมายที่กำหนด
วิธีดำเนินงาน
1. ประสานหัวหน้าสถานีวิทยุชุมชน“กลุ่มประชาคมตำบลเวียงพางคำ คลื่น 103.75 เมกกะเฮริต์”
2. จัดทำแผนการกำหนดถ่ายทอดการประชุมตามประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
3. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้ง ไปยังหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้รับทราบกำหนดการถ่ายทอดเสียงการประชุมตามกำหนดไว้
4.  ติดตามสอบถามความชัดเจนและผลการดำเนินงานจากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลประจำทุกเดือน

 3. มาตรการการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง แบบ 360 องศา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นการประเมินที่ครบวงจร ได้ผลการประเมินที่เป็นธรรม และมีหลักฐานในการอ้างอิง 
2. เพื่อให้สามารถมองเห็นพฤติกรรมของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานว่าเป็นอย่างไรแล้วสามารถเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อองค์กรได้
3. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยการปฏิบัติ เพื่อแสวงหาจุดเด่นและจุดด้อยในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารแต่ละคน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจของการปฏิบัติงานรูปแบบอื่น ๆ 
วิธีดำเนินการ
1. จัดฝึกอบรบให้ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการประเมินแก่ผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน
2. จัดทำแบบประเมิน ให้ผู้เข้ารับการประเมินทำแบบประเมินส่งพร้อมการขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือนหลัง)
3. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

4. โครงการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรม จริยธรรม แยกเป็นโครงการย่อย 8 โครงการดังนี้
4.1 โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังค่านิยม ความคิดของผู้นำในการทำงานโดยไม่มีผลประโยชน์ หรือการทุจริต  แก้ไขทัศนคติในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ 
2. เพื่อส่งเสริมผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่น 
3. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรม
5. เพื่อต่อยอดการป้องกันการทุจริต ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
วิธีดำเนินการ
1.จัดทำโครงการ ผู้นำเวียงพางคำ คุณธรรม ทำดีเพื่อพ่อ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ  
2.เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ และมอบหมายงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
3.ประสานงานหน่วยงาน วิทยากร และจัดทำกำหนดการ  
4.จัดเตรียมสถานที่ เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
5.จัดโครงการตามกำหนดการ
6.สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ
7.จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างจิตใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
4.2 โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รู้จักและรักษาวินัยเบื้องต้น
2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้พนักงานส่วนท้องถิ่นนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
3 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดส่งพนักงานส่วนท้องถิ่นไปฝึกอบรมยังส่วนกลาง
4 เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5 เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านธุรการฯ
วิธีดำเนินการ
1 เป็นการให้ความรู้ อบรม โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
2 แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเกี่ยวกับวินัย ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการทางวินัย
3 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมสัมพันธ์
 
4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลัก 5 ส
วัตถุประสงค์
1 เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อุทิศการทำงานเพื่อการบริการประชาชนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพลดต้นทุน ลดความสูญเสียในเรื่องของเวลา และมีการนำทรัพยากร มาใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยการใช้เทคนิค 5 ส
3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการทำ 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาพ 5 ส ให้คงอยู่กับหน่วยงานตลอดไป
4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้แก่บุคลากรและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ สามารถสร้างแนวทางในการประสาน ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการรักษาสภาพการดำเนินกิจกรรรม 5 ส ให้คงอยู่ตลอดไป
5 เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจกรรม 5 ส ให้สูงขึ้น
วิธีดำเนินการ
1  ประสานสถานบันที่รับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลัก 5 ส  เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม  
2  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ/จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
3  ดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติตามหลัก 5ส เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่ามอง เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลได้มากยิ่งขึ้น 
4  จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารรับทราบหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 
4.4 โครงการเวทีประชาคมพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
วัตถุประสงค์
1  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของเทศบาลและวิธีการปฏิบัติงานของเทศบาล
2 เพื่อเป็นการสะท้อนความเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เกี่ยวกับระบบการทำงานต่างๆ  ของเทศบาลฯ เช่น ระบบการขึ้นเป็นเดือน การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ฯลฯ
วิธีดำเนินการ
1 การวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล
2 เสนออนุมัติโครงการ
3 ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
4 ประเมินผล
 
4.5 โครงการท้องถิ่นอาสา รากหญ้าริเริ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เป็นผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน จิตอาสาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน
วิธีการดำเนินงาน
 • อาสาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน ให้มีความสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่การเชื่อมสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเทศบาล
4.6 โครงการแสงธรรมส่องใจ เวียงพางคำส่องทาง : ทำบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม
วัตถุประสงค์
 •  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม  คําสอนทางศาสนา สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
วิธีการดำเนินงาน
 • ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
4.7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์
 •  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  และการบริการที่ดี (Service Mind) 
วิธีการดำเนินงาน
 •  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการที่ดี และการป้องกันการทุจริต
4.8 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงาน
วิธีการดำเนินงาน
 • มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงาน พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย และวันเทศบาลโดยนำผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

5. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการปกครองไทย
2 เพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในตำบลเวียงพางคำ
4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเวียงพางคำพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและป้องกันปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ อันได้แก่ไฟป่าและปัญหาหมอกควันตามสภาวะปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินการ
1  จัดทำโครงการและขออนุมัติผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามโครงการ  
2  จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำ 5 ส และประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
3  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 
4  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ
5  จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 

๖. โครงการสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนราษฎร

วัตถุประสงค์
1 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง
2 เพื่อให้ข้อมูลของสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และป้องกันการทุจริตทางการทะเบียน

วิธีดำเนินการ
1 จัดทำและขออนุมัติโครงการต่อนายทะเบียนท้องถิ่นฯ และนายกเทศมนตรี
2 จัดทำประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความร่วมมือ
3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ รวมทั้งให้มีอาสาสมัครงานทะเบียนเข้าร่วมในการทำงาน
4 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
5. สรุปรายงานผลโครงการและติดตามผลเสนอให้นายทะเบียนท้องถิ่นฯ และนายกเทศมนตรีรับทราบและพิจารณา

7. การปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1 เพื่อปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้เป็นปัจจุบัน ทันกับสภาวการณ์และสภาพการเปลี่ยนแปลง
2 เพื่อแก้ไข ปรับปรุง รายชื่อคณะกรรมการตามวาระ ตำแหน่ง
3 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นตระหนัก ระลึกอยู่เสมอในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม

วิธีดำเนินการ
1 การวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล
2 เสนออนุมัติโครงการ
3 ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
4 ประเมินผล

8. มาตรการการเสนอรูปแบบ แบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

วัตถุประสงค์
1 เพื่อสำรวจข้อมูลในประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปในการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง
2 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการใช้อาคาร/การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางการให้บริการประชาชน

วิธีดำเนินงาน
1 จัดทำแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน
2 จัดทำประกาศเทศบาลในการรับฟังความคิดเห็นของประชาบนในการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง และช่องทางการให้แสดงความคิดเห็น
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ ประสานให้หัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันและให้ข้อคิดเห็น และสรุปผล
4 จัดทำประกาศเทศบาลฯ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
5. จัดทำประกาศเทศบาลฯ แจ้งผลการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง
6. ทำหนังสือส่งประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันตามเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และปิดบอร์ดประกาศประจำศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน

9. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก

    วัตถุประสงค์

 •     เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

    วิธีดำเนินงาน
    1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
    2. จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้หน่วยงานต้นแบบ
 

 1.2การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชน

1. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง

2. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

5. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซักซ้อม แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

6. โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

 7. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม

 8. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน

 9. โครงการคลินิกกฎหมาย : พัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลฯ

 10. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 11. โครงการครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว : ต่อต้านคอรัปชั่น

 12. โครงการตู้โปร่งใสใส่ใจประชาชน

 13. โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียนประจำหมู่บ้าน

14. โครงการถนนเวียงพางคำสวย หน้าบ้านสะอาด น่ามอง บ้านน่าอยู่ ตำบลพัฒนาน่ายล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ครอบครัว-โรงเรียน-สังคมคุณธรรม

15. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้าน ประชาคม และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ พัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน : จ้างนักเรียน-นักศึกษาหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน การสำรวจตรวจตราภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

17. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ : ผู้ชำระภาษี 15 ท่านแรก

18. มาตรการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล : แต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
 

1.3การปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กเยาวชน

1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมเด็กด้วยสื่อหนังสือนิทาน

2. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

4. ชื่อโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย แกนนำเยาวชน “ต้นกล้าใหม่ใฝ่เรียนรู้” 
 

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

 2.1มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เช่น

2.1.1การบริหารงานบุคคล

1. มาตรการการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง แบบ 360 องศา

2. มาตรการ/รูปแบบการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) แก่พนักงาน

3. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือน

2.1.2การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และทรัพย์สิน

1. กิจกรรมการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ

2. กิจกรรมการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี

3. กิจกรรมการจัดทำรายงานงบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน (People”s Budget)

4. กิจกรรมการจัดทำเครื่องมือวัดปัจจัยเสี่ยงทางการคลัง (Preventive Financial Analysis)

2.1.3การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน

1. มาตรการการรับขึ้นทะเบียน และเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

2. โครงการเวียงพางคำยุคใหม่ ถูกใจประชาชน

3. โครงการเทศบาลตำบลเวียงพางคำเต็มใจให้บริการประชาชน

4. โครงการงานทะเบียนถึงเรือนชาน

2.2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานท้องถิ่น

2. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และปฎิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2.3 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและ/หรือบุคคล

1. กิจกรรมการมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น

2. กิจกรรมการมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในการพัฒนาเทศบาล

    2.1 กิจกรรมการมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร.ดีเด่น ในวัน อปพร.แห่งชาติ 22 มีนาคม

   2.2 การมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

   2.3 กิจกรรม “การยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านทุจริต”

2.4มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

1. กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ “ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ”

2. มาตรการการจัดการของคณะกรรมการประมวลจริยธรรม
 

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

1. โครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายข่าวไร้สาย

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ งาน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน 

3. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เพื่อการบริการประชาชน

4. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ

5. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจร

6. โครงการใส่ใจงานบริการทะเบียนราษฎร

7. โครงการจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

 (การจัดทำเอกสารรายงานผลงานประจำปี ในรูปแบบสมุดบันทึก)

3.2กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียนกระบวนการกลไกและช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
            ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจรประจำเดือน

2. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

3.3การสร้างกลไกและช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2.  กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ “ร้องเรียน ร้องทุกข์ หากไม่ได้รับบริการหรือล่าช้า แจ้งสายด่วนโดยตรงถึง   นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ”

3. การเปิดโอกาสประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาเทศบาล

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล ในการพิจารณาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้ความเห็นชอบรับโอนในการบริการสาธารณะของเทศบาล

5, กิจกรรมการเพิ่มช่องทางเผยแพร่มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4.1การพัฒนากลไกการตรวจสอบภายในองค์กร

 • 1. การเสนอญัตติของฝ่ายผู้บริหารต่อประธานสภาเทศบาลในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
 • 2. มาตรการระบบควบคุมภายใน
 • 3. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยการเงินและจังหวัด
 • 4. กิจกรรมกำหนดมาตรการควบคุมและทบทวนระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

4.2การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

 • 1. กิจกรรมการส่งเสริมภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน

4.3การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4การส่งเสริมแนวร่วมหรือเครือข่ายการป้องกัน/ต่อต้าน/เฝ้าระวังการทุจริต
 

มิติที่ 5 ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ

 5.1บุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณที่แสดงถึงความยั่งยืนและต่อเนื่องในการเป็นต้นแบบ

 • 1. กำหนดรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต
 • 2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน อปท.ต้นแบบ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเป็นคณะทำงานในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

5.2การแก้ไข ปรับปรุง หรือออกระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการป้องกันการทุจริต

 • 1. ประกาศประชาสัมพันธ์การใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาเทศบาล และข้าราชการประจำให้ประชาชนได้รับทราบ

5.3ข้อมูลและจำนวนเครือข่ายที่จะขยายผล

 • 1. โครงการจัดทำสื่อมัลติมิเดีย ของ อปท.ต้นแบบ
   

 
การบริหารงานการเงินและการคลัง

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
ร้านค้า OTOP CORNER กลุ่มองค์กรอาชีพ อบต.เวียงพางคำ
แนะนำเส้นทางเดินป่า (เส้นทางที่ 1) พิชิตยอดเขานางนอน บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคำ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงพางคำ
หอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี (แม่สาย)
OTOP CORNER เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
รวมลิงค์ สำหรับเป็นข้อมูลเชื่อมต่อ "วิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th