ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภูมิใจ เกียรติภูมิท้องถิ่น "ตำบลเวียงพางคำ"
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletประวัติความเป็นมาของตำบล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
bulletศูนย์ OTOP CORNER
bulletหอมกลิ่นกาแฟ ดอยผาหมี
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletศูนย์ข้อมูล สสส.
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2563
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบบริหารจัดการ สปสช.
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Shopping_OTOP_CORNER


  [Help]
dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletฮักแม่สาย
bulletโครงการ พพพ
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน
dot
อปท.ต้นแบบ ป้องกันทุจริต
dot
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > สายตรงเทศบาล

สายตรงเทศบาล

แนวทางการถาม / ตอบ ใน " สายตรงเทศบาล" 
           สายตรงเทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ชาวเวียงพางคำ และ ผู้ที่สนใจได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของท่าน หรือที่ท่านพบเห็นซึ่งเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ / นามสกุลจริงให้ เทศบาลทราบ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการบริการ ภายใต้
          - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
โดยมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
2. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานแก้ไข
3. แจ้งกลับให้ผู้ถามทราบในสายตรงเทศบาล
4. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง  ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
5. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรงเทศบาล" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เทศบาลขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงเทศบาล
6.กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนทาง E-mail  สามารถส่งข้อมูลได้ที่ damrongtum@wiangphangkham.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5364-6569 ,0-5364-6393 สายด่วน 086-421-8191

    การดำเนินการ " สายตรงเทศบาล " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร

    เทศบาลเวียงพางคำ จึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " สายตรงเทศบาล " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป 
 
 [1]

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติใกล้หน้าฝนแล้วขอให้ปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนนดอยช้างงู (ลูกบ้านหมู่1) 2014-03-122014-03-2511371
 
กระทู้ปกติเหตุด่วน เหตุร้าย (เหตุใกล้ตัว) 2012-12-222012-12-267513
 
กระทู้ปกติช่วยตรวจสอบด้วยครับ (คิมหันต์) 2012-10-172012-10-176720
 
กระทู้ปกติตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร ICOM ฟรี.... (สมพล) 2012-10-112012-10-117010
 
กระทู้ปกติขอคำตอบหน่อยครับ (คิมหันต์) 2012-09-272012-09-286761
 
กระทู้ปกติขอบคุณ ท่าน ส.ท.ที่ไม่ลืมกัน (ประชาชนคนธรรมดา) 2012-07-052012-07-057600
 
กระทู้ปกติมีคนแอบทิ้งขยะข้างทางอีกแล้ว? (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-06-262012-06-2810021
 
กระทู้ปกติหมาดุ (สาย) 2012-05-312012-05-318020
 
กระทู้ปกติฝุ่นเหมือนเดิมถนนแม่สาย-เชียงแสน (ผู้เดือดร้อน) 2012-03-142012-03-146570
 
กระทู้ปกติฝุ่นเหมือนเดิมถนนแม่สาย-เชียงแสน (ผู้เดือดร้อน) 2012-03-142012-03-146900
 
กระทู้ปกติมีเอกสารข้อสั่งการในลิงค์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการงานภายในปี55 (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-02-142012-02-146700
 
กระทู้ปกติถึงคุณRUMPHUNG WONgchaleeโครงการSML (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-12-112011-12-117030
 
กระทู้ปกติรับทราบปัญหาแล้ว (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-11-202011-11-208310
 
กระทู้ปกติการขุดภูเขาหน้าวัดถ้ำผาจม (ประชาชน) 2011-09-272011-09-3010083
 
กระทู้ปกติมูลเป็ดทำลายบรรยากาศ (ไตน้อย) 2011-09-152011-09-218052
 
กระทู้ปกติความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้ำผาจม (ชาวบ้านที่เดือนร้อนมาก มาก มาก) 2011-09-142011-09-2113653
 
กระทู้ปกตินายกใหม่ ประกาศรับรองแล้ว..ทุกข์ปัญหา รอแก้ไข.. (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-08-212011-09-018362
 
กระทู้ปกติช่วยด้วย (น้ำปู๋) 2011-08-062011-08-078511
 
กระทู้ปกติแนวทางการถาม / ตอบ ใน " สายตรงเทศบาล" (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-08-052011-08-056810
 

[1]


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th